Kamerstuk 35300-XVI-102

Motie van het lid Voordwind over het meenemen van de financiële effecten van voorgenomen maatregelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-102.html
ID: 35300-XVI-102

100,0 %
0,0 %

VVD

PVV

DENK

CU

PvdA

FvD

GL

SP

D66

Van Haga

SGP

50PLUS

PvdD

CDA

vKA


Nr. 102 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet met maatregelen komt om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te ordenen;

verzoekt de regering, in het onderzoek naar de noodzaak van structurele extra financiële middelen voor de jeugdzorg ook financiële effecten van deze maatregelen mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind