Kamerstuk 35300-XV-29

Motie van het lid De Jong over immigranten na tien jaar recht geven op sociale zekerheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-29.html
ID: 35300-XV-29

15,3 %
84,7 %

FvD

Van Haga

SGP

DENK

CU

D66

PVV

PvdD

CDA

50PLUS

vKA

SP

VVD

GL

PvdA


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de onevenredige druk door met name niet-westerse allochtonen op de Nederlandse sociale zekerheid de houdbaarheid van onze verzorgingsstaat op het spel zet;

overwegende dat onze verzorgingsstaat moet worden beschermd en behouden voor de toekomst;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat ze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, eventueel aanspraak kunnen doen op het ontvangen van Nederlandse sociale zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong