Kamerstuk 35300-XIV-36

Motie van het lid Ouwehand over het stopzetten van subsidiëring van emissiereducerende technieken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-36.html
ID: 35300-XIV-36

12,7 %
87,3 %

CDA

50PLUS

DENK

SP

PvdA

VVD

FVD

GL

CU

PvdD

SGP

Van Kooten-Arissen

D66

Van Haga

PVV


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 45% van de stikstofuitstoot in Nederland afkomstig is uit de veehouderij;

constaterende dat een forse reductie nodig is;

constaterende dat het kabinet vol inzet op technologische stalaanpassingen;

constaterende dat onder andere de Algemene Rekenkamer concludeert dat het effect van technieken vaak wordt overschat waardoor steeds weer aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen de milieugrenzen te blijven;

verzoekt de regering, de geplande subsidies voor emissiearme stalsystemen en andere emissiereducerende technieken in de veehouderij stop te zetten en deze 312 miljoen euro in te zetten voor daadwerkelijk effectieve bronmaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand