Gepubliceerd: 28 oktober 2019
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-8.html
ID: 35300-XIII-8

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 oktober 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.694.375

5.594.923

4.803.988

         
 

Beleidsartikelen

13.412.590

5.313.138

4.778.562

1

Goed functionerende economie en markten

214.305

215.326

31.934

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

2.191.632

1.075.493

129.867

3

Toekomstfonds

142.952

184.452

34.600

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.697.624

3.671.790

3.387.161

5

Een veilig Groningen met perspectief

166.077

166.077

1.195.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

281.785

281.785

25.426

40

Apparaat

281.785

281.785

25.426

41

Nog onverdeeld

0

0

0

TOELICHTING

Algemeen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is met ingang van 16 oktober 2019 beleidsverantwoordelijk voor het versterken van gebouwen in Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio. Tot 16 oktober 2019 betrof dit de beleidsverantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In deze nota van wijziging wordt uitwerking gegeven aan de budgettaire gevolgen van de herverkaveling.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Met ingang van 1 januari 2020 worden de budgetten ten behoeve van de versterkingsoperatie van gebouwen in Groningen evenals de budgetten voor het Nationaal Programma Groningen van het Ministerie van EZK (XIII) toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van BZK (VII). Dit wordt toegevoegd aan beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief en niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII).

Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Er worden middelen overgeheveld van beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de begroting van EZK (XIII) naar beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief van de begroting van BZK (VII). Het betreft het budget voor de subsidieregeling Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningerveld, het budget voor het Nationaal Programma Groningen (NPG), het budget voor compensatie aan gemeenten en provincie en de werk- en onderzoeksbudgetten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Tevens worden de ontvangsten van de NAM overgeheveld die bestemd zijn voor het Nationaal Programma Groningen. Vanaf 2019 draagt de NAM in totaal € 500 mln bij aan het NPG.

Niet-beleidsartikel 40 Apparaat

Vanaf niet-beleidsartikel 40 Apparaat van de begroting EZK (XIII) worden middelen overgeheveld naar niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII). Het betreft apparaatsbudget ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie (Nationaal Coördinator Groningen).

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór de nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2020 na de nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             

1

Goed functionerende economie en markten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

214.305

219.444

214.589

214.415

214.459

 

Stand na nota van wijziging

214.305

219.444

214.589

214.415

214.459

             

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.191.632

2.290.012

2.180.993

2.198.338

2.195.980

 

Stand na nota van wijziging

2.191.632

2.290.012

2.180.993

2.198.338

2.195.980

             

3

Toekomstfonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

142.952

138.785

145.012

153.706

159.982

 

Stand na nota van wijziging

142.952

138.785

145.012

153.706

159.982

             

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

         
 

Stand vóór nota van wijziging

10.697.624

420.230

413.049

414.697

417.908

 

Stand na nota van wijziging

10.697.624

420.230

413.049

414.697

417.908

             

5

Een veilig Groningen met perspectief

         
 

Stand vóór nota van wijziging

264.381

259.239

49.361

34.014

31.680

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 98.304

– 93.163

– 35.615

– 34.014

– 31.680

 

Stand na nota van wijziging

166.077

166.076

13.746

0

0

             

40

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

294.229

276.027

273.973

270.506

273.375

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 12.444

– 12.111

– 9.987

– 6.834

– 7.860

 

Stand na nota van wijziging

281.785

263.916

263.986

263.672

265.515

 

         

41

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

         

Totaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII))

         
 

Stand vóór nota van wijziging

13.805.123

3.603.737

3.276.977

3.285.676

3.293.384

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 110.748

– 105.274

– 45.602

– 40.848

– 39.540

 

Stand na nota van wijziging

13.694.375

3.498.463

3.231.375

3.244.828

3.253.844

Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             

1

Goed functionerende economie en markten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

215.326

220.465

215.528

215.436

215.480

 

Stand na nota van wijziging

215.326

220.465

215.528

215.436

215.480

             

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.075.493

1.026.507

1.024.090

1.036.761

1.026.736

 

Stand na nota van wijziging

1.075.493

1.026.507

1.024.090

1.036.761

1.026.736

             

3

Toekomstfonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

184.452

169.678

164.062

152.777

152.772

 

Stand na nota van wijziging

184.452

169.678

164.062

152.777

152.772

             

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.671.790

3.790.555

3.854.573

4.406.585

4.489.284

 

Stand na nota van wijziging

3.671.790

3.790.555

3.854.573

4.406.585

4.489.284

             

5

Een veilig Groningen met perspectief

         
 

Stand vóór nota van wijziging

264.781

263.739

49.361

34.014

31.680

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 98.704

– 97.663

– 35.615

– 34.014

– 31.680

 

Stand na nota van wijziging

166.077

166.076

13.746

0

0

             

40

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

294.229

276.027

273.973

270.506

273.375

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 12.444

– 12.111

– 9.987

– 6.834

– 7.860

 

Stand na nota van wijziging

281.785

263.916

263.986

263.672

265.515

 

         

41

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

         

Totaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII))

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.706.071

5.746.971

5.581.587

6.116.079

6.189.327

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 111.148

– 109.774

– 45.602

– 40.848

– 39.540

 

Stand na nota van wijziging

5.594.923

5.637.197

5.535.985

6.075.231

6.149.787

Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             

1

Goed functionerende economie en markten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

31.934

31.934

31.934

31.934

31.934

 

Stand na nota van wijziging

31.934

31.934

31.934

31.934

31.934

             

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

         
 

Stand vóór nota van wijziging

129.867

111.863

105.672

107.145

106.249

 

Stand na nota van wijziging

129.867

111.863

105.672

107.145

106.249

             

3

Toekomstfonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

34.600

44.000

45.300

50.200

50.300

 

Stand na nota van wijziging

34.600

44.000

45.300

50.200

50.300

             

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.387.161

3.152.011

3.176.011

3.852.311

4.016.011

 

Stand na nota van wijziging

3.387.161

3.152.011

3.176.011

3.852.311

4.016.011

             

5

Een veilig Groningen met perspectief

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.270.000

1.070.000

765.000

535.000

385.000

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 75.000

– 75.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

 

Stand na nota van wijziging

1.195.000

995.000

740.000

510.000

360.000

             

40

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

25.426

25.437

25.426

24.781

24.781

 

Stand na nota van wijziging

25.426

25.437

25.426

24.781

24.781

             

41

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII))

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.878.988

4.435.245

4.149.343

4.601.371

4.614.275

 

Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen

– 75.000

– 75.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

 

Stand na nota van wijziging

4.803.988

4.360.245

4.124.343

4.576.371

4.589.275

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes