Kamerstuk 35300-XIII-17

Amendement van het lid Van der Lee over middelen voor stimulering van de ontwikkeling van groene waterstof

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 november 2019
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-17.html
ID: 35300-XIII-17

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 19 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Toekomstfonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Groene waterstof zal na 2030 een belangrijk onderdeel zijn van de energietransitie, maar is op dit moment nog niet ver ontwikkeld. Dit biedt een kans voor Nederland om voorop te lopen en de vruchten te plukken van de innovatie rondom waterstof.

Tegelijkertijd speelt er een urgent probleem rondom de netcapaciteit waardoor energieprojecten geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor wordt de energietransitie gehinderd.

Door de bouw van een elektrolyse-installatie (een waterstoffabriek) bij bijvoorbeeld Emmen gekoppeld aan duurzame energiebronnen (zonnepanelen en windenergie) wordt de ontwikkeling van groene waterstof gestimuleerd en is er tegelijkertijd een oplossing gevonden voor duurzame energieprojecten die op dit moment geen doorgang kunnen vinden vanwege de netcapaciteitsproblemen. Dit amendement regelt dat hier een bedrag voor wordt vrijgemaakt.

Het bedrag dient te worden ingericht als een exploitatiesubsidie, vanuit de sector wordt aangegeven dat men hier het meeste behoefte aan heeft. Tevens is hiermee een proeftuin gecreëerd voor het instrument van exploitatiesubsidie als aanjager van groene waterstof. De exploitatiesubsidie moet competitie tussen projecten aanjagen, waarbij groene waterstofprojecten die ook bijdragen aan het oplossen van de problemen rondom netcapaciteit ingeschreven kunnen worden.

In de «Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland» worden plannen voor een elektrolyse-installatie uiteengezet. Hierin maakt de elektrolyse-installatie deel uit van een breder plan om van Noord-Nederland een waterstofregio te maken. De elektrolyse-installatie zou een capaciteit van 2 t/m 5 megawatt moeten krijgen.

De dekking wordt gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van artikel 3.

Van der Lee