Kamerstuk 35300-XIII-11

Amendement van het lid Beckerman over verschuiving middelen voor biomassa naar collectieve zonnepanelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 14 november 2019
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-11.html
ID: 35300-XIII-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 14 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering wordt het uitgavenbedrag verlaagd met € 700.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 700.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener wil met voorliggend amendement bewerkstelligen dat de subsidie voor biomassa wordt ingezet om collectieve zonnepanelen te installeren op daartoe geschikte daken.

Biomassa richt meer klimaatschade aan dan het zogenaamd zou oplossen. Dit moet direct stoppen. Deze middelen moeten naar echte schone energie gaan.

Huishoudens draaien nu zelf op voor de verduurzaming van hun woning. Met dit amendement komt 700 miljoen euro beschikbaar om in te zetten voor de installatie van collectieve zonnepanelen op de daartoe geschikte daken. De overheid voert de regie, de zonnepanelen worden beheerd door de overheid of een publieke energiemaatschappij. Dit zorgt voor een enorme slag in de verduurzaming van de woningvoorraad, zonder dat huishoudens zich hiervoor in de schulden hoeven te steken.

Met dit amendement gaan effectief en rechtvaardig klimaatbeleid hand in hand.

Op basis van de reeds afgegeven beschikkingen SDE+ is de verwachting dat in 2020 ongeveer 723 miljoen euro aan SDE+-subsidie zal worden betaald voor biomassa-projecten, op een totaal van ruim 1,6 miljard euro aan SDE+-subsidie. Door deze middelen te verschuiven van biomassaprojecten naar een investering in collectieve zonnepanelen beoogt de indiener een effectievere CO2-reductie te bewerkstelligen.

Beckerman