Kamerstuk 35300-XII-9

Amendement van het lid Stoffer over ondersteuning voor uitvoering metingen emissiereductie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 16 oktober 2019
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-9.html
ID: 35300-XII-9

4,7 %
95,3 %

D66

SGP

PVV

DENK

vKA

VVD

FvD

Van Haga

SP

CDA

PvdA

50PLUS

GL

CU

PvdD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 16 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

In het kader van de stikstofproblematiek en het advies van de commissie Remkes is het van groot belang dat snel innovatieve ammoniakemissie reducerende technieken en methoden voor de veehouderij beoordeeld en erkend moeten worden. De indiener constateert dat het in de praktijk vaak heel moeizaam gaat. Verschillende ondernemers lopen vast in onduidelijke procedures, communicatie en randvoorwaarden, waardoor emissie reducerende technieken onnodig op de plank blijven liggen. Daarbij komt dat metingen duur zijn en voor deze ondernemers de kosten voor de baat uitgaan.

De indiener wil in dit verband wijzen op de positieve wijze waarop in de FoodValley het ontwikkelen en meten van innovatieve fijn stof reducerende technieken gefaciliteerd wordt, inclusief financiële ondersteuning van decentrale overheden. De indiener stelt voor om een dergelijke aanpak ook toe te passen bij innovatieve technieken en methoden voor de reductie van ammoniakemissie en geld te reserveren voor ondersteuning bij onder meer het uitvoeren van metingen.

De dekking wordt gevonden in het beschikbare budget voor subsidies voor Duurzame productketens (21.05).

Stoffer