Kamerstuk 35300-XII-8

Amendement van het lid Laçin over extra middelen voor versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 15 oktober 2019
Indiener(s): Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-8.html
ID: 35300-XII-8

32,7 %
67,3 %

50PLUS

PVV

FvD

CU

Van Haga

VVD

GL

DENK

PvdD

SGP

CDA

vKA

SP

D66

PvdA


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID LAÇIN

Ontvangen 15 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 24 Handhaving en Toezicht het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

III

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Inspectie Leefomgeving en Transport het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staat de komende jaren voor een enorme opgave als het gaat om de controle en handhaving. Op een scala van terreinen is de Minister, via het ILT verantwoordelijk voor inspecties, controles, audits, vergunningen, onderzoek en het afhandelen van incidenten en meldingen. Het is deze organisatie die ervoor moet zorgen dat we kunnen beschikken over voldoende en veilig drinkwater, dat personen en goederen op een veilige manier worden vervoerd over weg, water en door de lucht en dat de kwaliteit van lucht, water en bodem een gezonde leefomgeving biedt aan de mensen die er wonen en werken. Hoewel er de afgelopen jaren middelen zijn toegevoegd en het budget voor het ILT ten opzichte van 2018 in 2021 uiteindelijk structureel wordt verhoogd met 15 miljoen, betreft de verhoging voor 2020, ten opzichte van 2019, slechts 2 miljoen. Met name de ontwikkeling rond de uitstoot van voor het klimaat en milieu schadelijke stoffen als CO2 en NOx en de dringende noodzaak deze uitstoot te beperken zullen de komende jaren een buitengewone inspanning vragen van het ILT. Met dit amendement wil de indiener ervoor zorgen dat de toenemende verantwoordelijkheid voor het ILT op een professionele manier te kan worden uitgevoerd. De benodigde middelen ter dekking van dit amendement kunnen worden gevonden binnen het niet-juridisch verplichte deel van beleidsartikel 12 Hoofdwegennet van de begroting Infrastructuurfonds.

Laçin