Kamerstuk 35300-XII-72

Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over het oormerken van het resterende bedrag in het Waddenfonds voor natuurbescherming- en/of natuurhersteldoelstellingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-72.html
ID: 35300-XII-72

36,7 %
63,3 %

FvD

VVD

DENK

SP

50PLUS

D66

PVV

GL

SGP

Van Haga

CDA

PvdD

CU

vKA

PvdA


Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN ESCH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelstelling van het Waddenfonds is om de natuur in het Waddengebied te beschermen en de economie ter plaatse te versterken, volgens een fiftyfiftyverdeling van het geld tussen natuur en economie;

constaterende dat er honderden miljoenen euro's zijn verdwenen uit het Waddenfonds zonder dat de natuur er aantoonbaar op vooruit is gegaan, maar dat wel tientallen economische projecten gefinancierd zijn;

verzoekt de regering, om het resterende bedrag in het Waddenfonds te oormerken voor projecten met een strikte natuurbescherming- en/of natuurhersteldoelstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch