Kamerstuk 35300-XII-66

Motie van het lid Laçin over maatregelen voor het aanpakken van bedreigingen voor ons drinkwater

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-66.html
ID: 35300-XII-66

34,9 %
65,1 %

50PLUS

PVV

CDA

Van Haga

SP

VVD

GL

DENK

FvD

CU

SGP

PvdA

D66

vKA

PvdD


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het komend jaar de plannen worden gemaakt voor de laatste zes jaar van de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat er nog een flinke inspanning nodig is om de doelen te halen;

van mening dat de aanpak van bedreigingen als chemische stoffen, medicijnresten, microplastics en de invloed van klimaatverandering hierbij van essentieel belang is;

verzoekt de regering, in de plannen voor de Kaderrichtlijn Water concrete maatregelen voor het aanpakken van bedreigingen voor ons drinkwater op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin