67,3 %
32,7 %

PvdA

DENK

PVV

Van Haga

FvD

VVD

PvdD

SGP

D66

CU

CDA

GL

SP

50PLUS

vKA


Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 12 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «De instellingen» vervangen door «De bekostigde instellingen voor hoger onderwijs».

2. In onderdeel 2 wordt in het voorgestelde zesde lid, aanhef, «de instellingen» vervangen door «de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs».

Toelichting

Aan instellingen die zonder bekostiging van de overheid onderwijs verzorgen kunnen niet dezelfde eisen gesteld worden als aan bekostigde instellingen. Er is onvoldoende rechtvaardiging om de verplichting om aan de Nederlandse taal te werken onverkort toe te passen op private instellingen die in de markt hun diensten aanbieden. Dit amendement richt daarom de verplichting om aan de Nederlandse taal te werken op de bekostigde instellingen. Daarmee volgt het amendement de vrijstelling van buitenlandse opleidingen, waarvoor instellingen geen bekostiging ontvangen.

Bisschop