Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID WIERSMA

Ontvangen 10 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel BB, wordt aan het voorgestelde artikel 7.53a, achtste lid, toegevoegd «De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen ministeriële regeling wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.»

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ministeriële regeling waarin nader uitgewerkt wordt op welke gronden de Minister zijn oordeel over het bestaan van capaciteitsproblemen baseert, wordt voorgehangen. Door middel van een voorhangprocedure wil de Kamer hier vooraf in worden meegenomen.

Wiersma