Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 10 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, wordt het voorgestelde artikel 7.2 als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, aanhef, wordt «indien de andere taal wordt gevoerd aan de gehele opleiding of:» vervangen door een punt en vervallen de onderdelen a tot en met d.

2. In het vierde lid, onderdeel b, vervalt «zich inspant om» en wordt «te waarborgen» vervangen door «waarborgt».

Toelichting

De huidige wettelijke regeling verplicht instellingen om bij afwijking van het Nederlands als voertaal te handelen volgens een vast te stellen gedragscode. Dit amendement continueert die verplichting. Ondergetekende vindt het onwenselijk dat het vaststellen van taalbeleid slechts vereist is indien voor meer dan een derde deel van de opleiding van het Nederlands wordt afgeweken. Het gaat bij een derde deel om een aanzienlijk deel van de opleiding. Vanuit het oogpunt van onderwijskwaliteit is het bovendien in alle gevallen wenselijk dat het instellingsbestuur beleid vaststelt voor afwijking van het Nederlands. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid vindt ondergetekende het ook van belang dat een bekostigde instelling de deelname van Nederlandstalige studenten waarborgt.

Bisschop