Kamerstuk 35263-8

Amendement van het lid Van den Berge over zware voorhang in plaats van lichte voorhang

Dossier: Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

Gepubliceerd: 30 januari 2020
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35263-8.html
ID: 35263-8

46,0 %
54,0 %

PVV

50PLUS

FvD

PvdD

vKA

GL

D66

CDA

VVD

SGP

SP

PvdA

DENK

CU

Van Haga


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE

Ontvangen 30 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 1, zevende lid, komt te luiden:

  • 7. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een van de Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de in het wetsvoorstel opgenomen lichte voorhangprocedure te vervangen door een zware voorhangprocedure. Dit wetsvoorstel beperkt de medewetgevende bevoegdheid van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Indiener vindt het in dat licht beschouwd gepast om te voorzien in een mogelijkheid om een voorstel tot afwijking van wettelijke bepalingen niet bij algemene maatregel van bestuur (AMvB), maar bij wet te regelen.

Van den Berge