Kamerstuk 35263-18

Amendement van de leden Van der Staaij en Van der Graaf t.v.v. nr. 12 over alleen afwijken van wettelijke regels voor zover nodig voor doel experiment

Dossier: Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

Gepubliceerd: 3 februari 2020
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Stieneke van der Graaf (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35263-18.html
ID: 35263-18

100,0 %
0,0 %

D66

PvdD

PVV

SGP

Van Haga

50PLUS

CU

CDA

vKA

PvdA

FvD

DENK

SP

GL

VVD


Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN DER GRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 3 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 1, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij die maatregel kan alleen van die wetten worden afgeweken voor zover dit nodig is voor het doel van het experiment.

Toelichting

Bij de afwijking van wettelijke regels kan de rechtszekerheid of de rechtsgelijkheid van andere rechtzoekenden in het geding zijn. Voorkomen moet worden dat al dan niet bedoeld bij algemene maatregel van bestuur veel meer wettelijke regels buiten werking worden gesteld of dat het experiment geldt voor een veel grotere doelgroep of aantal gerechten dan nodig is.

Bij de toetsing of een experiment gewenst is moet daarom als criterium genomen wordt dat gekozen wordt voor de minst verstrekkende afwijking om op een geloofwaardige manier vast te stellen of het experiment beantwoordt aan het gestelde doel. Hierdoor wordt ook wettelijk vastgelegd dat de Toetsingscommissie hier uitdrukkelijk naar kijkt.

Van der Staaij Van der Graaf