Kamerstuk 35250-44

Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake de uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB)

Dossier: Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen)

Gepubliceerd: 3 september 2020
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35250-44.html
ID: 35250-44

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2020

Bijgaand zend ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het advies d.d. 21 juli 2020 van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake de uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB)1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik nemen dit advies mee bij het opstellen van de AMvB.

Het advies is uitgevraagd aan de ACVG conform het instellingsbesluit van de ACVG. Het advies is reeds vooruitlopend op de aanbieding van het wetsvoorstel aan uw Kamer en op het opstellen van de ontwerp-AMvB uitgevraagd om zo snel mogelijk na indiening van het wetsvoorstel verder te kunnen gaan met de nadere uitwerking van de AMvB.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes