Kamerstuk 35200-IV-9

Motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren

Dossier: Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Gepubliceerd: 20 juni 2019
Indiener(s): Nevin Özütok (GL), Antje Diertens (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-IV-9.html
ID: 35200-IV-9

86,7 %
13,3 %

PvdD

CDA

SGP

PvdA

FvD

SP

PVV

50PLUS

DENK

GL

CU

D66

VVD


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN DIERTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer constateert dat het financiële beheer van Caribisch Nederland gebreken vertoont;

overwegende dat rekening gehouden moet worden met de beperkte capaciteit van de lokale overheden om te realiseren wat door Nederland noodzakelijk geacht wordt;

overwegende dat door het gezamenlijk delen van best practices tussen Europees en Caribisch Nederland de kwaliteit van het financiële beheer kan worden versterkt;

verzoekt de regering, om in goede onderlinge samenwerking met Caribisch Nederland te zoeken naar op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren, daarvoor een plan van aanpak te maken en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok

Diertens