Kamerstuk 35200-IV-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Gepubliceerd: 15 mei 2019
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-IV-4.html
ID: 35200-IV-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV);

  • 2. de begrotingsstaat van het BES-fonds (H).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

Hieronder worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrens in onderstaande staffel, zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, toegelicht.

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1. Waarborgfunctie

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

8. Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

7. Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Daar waar dat nodig of nuttig is, ter verduidelijking, worden ook enkele andere mutaties toegelicht.

1. BELEIDSARTIKELEN Koninkrijksrelaties

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

Op dit artikel is circa € 19,8 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 1,8 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De verplichtingen voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) zijn in het verleden voor meerdere jaren aangegaan en leiden in 2018 tot een onderschrijding van € 6 mln. op het verplichtingenbudget. De resterende onderschrijding op het verplichtingenbudget hangt samen met de onderuitputting en met bijstellingen van verplichtingen voor 2018 aan de Nationale Politie.

Het budget voor de bijdrage aan de Nationale Politie is niet geheel tot betaling gekomen door een geringer wisselkoerseffect. Het saldo wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Op dit artikel is circa € 11,9 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 5,8 mln. meer uitgegeven.

Toelichting

Er is een meerjarige verplichting aangegaan met het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). In de overeenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en PCN is afgesproken dat de gezamenlijke werkgevers van 2018 tot en met 2023 een herstelpremie betalen (€ 4 mln.). Ook zijn de verplichtingen vastgelegd voor de bijdrage aan Sint Maarten voor de Integriteitskamer voor de periode 2019–2021 (€ 2,3 mln.) en voor de bijzondere uitkering aan Saba voor integrale projecten 2019 (€ 1,4 mln.). De overschrijding op het verplichtingenbudget hangt tevens deels samen met de hieronder toegelichte overschrijding van de uitgaven.

Op 30 mei 2018 is het Ministerie van BZK met het PCN een overeenkomst aangegaan over een eenmalige bijzondere werkgeversbijdrage. Bij uitbetaling was er een nadelig wisselkoerseffect van € 1,8 mln. Dit is aangevuld vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast zijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bijdragen ontvangen die bestemd zijn voor de openbare lichamen BES. Deze bijdragen worden ingezet ter uitwerking van de prioriteiten zoals opgenomen in het «Bestuursakkoord Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2017–2020» en voor het opstellen van projectideeën om de positie van personen met een handicap te verbeteren. In totaal is hiervan € 1,3 mln. uitgegeven. Tot slot leidt een administratieve correctie van een ten onterechte openstaande intracomptabele vordering op de openbare lichamen op de saldibalans tot een artikelbelasting van € 2,4 mln.

Beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Op dit artikel is circa € 2,7 mln. meer ontvangen.

Toelichting

In 2018 is op uitstaande leningen € 5 mln. aan niet geraamde aflossingen ontvangen. Daarnaast is er € 2,3 mln. minder aan rentes ontvangen. Per saldo komt dit neer op € 2,7 mln. meer ontvangsten.

Beleidsartikel 8. Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Op dit artikel is circa € 34,4 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 28 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De onderschrijding op de verplichtingen hangt grotendeels samen met de onderuitputting op de uitgaven. Daarnaast zijn de verplichtingen voor Early recovery eind 2017 aangegaan (€ 6,6 mln.). De niet bestede middelen voor wederopbouw (€ 28 mln.) worden toegevoegd aan de begroting 2019.

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 6. Apparaat

Op dit artikel is circa € 1,1 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 1,1 mln. minder uitgegeven. Tevens is er circa € 1,5 mln. meer ontvangen.

Toelichting

De lagere uitgaven en daarmee samenhangende verplichtingen zijn het gevolg van het wisselkoerseffect. Dit is toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Beleidsartikel 7. Nominaal en onvoorzien

Op dit artikel is circa € 6,5 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 6,5 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

Wisselkoersreserve (uitgaven)

Bij Slotwet 2018 is € 1,4 mln. toegevoegd aan de wisselkoersreserve, waarmee de wisselkoersreserve toeneemt tot € 7,9 mln. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de begroting 2019.

3. BELEIDSARTIKEL BES-fonds

Beleidsartikel 1. BES-fonds

Op dit artikel is circa € 3,5 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 3,0 mln. minder uitgegeven. Tevens is er circa € 3,0 mln. minder ontvangen.

Toelichting

De lagere realisatie van de verplichtingen wordt grotendeels veroorzaakt door een onderuitputting op de uitgaven. Bij 1e suppletoire begroting is het BES-fonds aangevuld voor wisselkoersverschillen. Door het aantrekken van de euro-dollar koers lag de realisatie lager en is het verschil (onderuitputting) teruggestort in de wisselkoersreserve op de KR-begroting. Daarnaast worden de niet uitgekeerde loon- en prijsbijstellingen en jeugdpreventie voor Saba toegevoegd aan de wisselkoersreserve.