Kamerstuk 35167-8

Amendement van het lid Wassenberg over het uitbreiden van het verbod met hout

Dossier: Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)


22,0 %
78,0 %

VVD

PVV

50PLUS

CDA

SP

GL

PvdD

DENK

CU

PvdA

SGP

D66

FvD


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID WASSENBERG

Ontvangen 26 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «kolen» telkens ingevoegd », hout of houtproducten».

II

In de beweegreden wordt «kolengestookte» vervangen door «kolen- of houtgestookte» en wordt na «kolen» ingevoegd », hout of houtproducten».

III

In artikel 2 wordt na «kolen» ingevoegd », hout of houtproducten».

IV

In artikel 4 wordt «kolengestookte» vervangen door «kolen- of houtgestookte».

V

In artikel 8 wordt na «kolen» ingevoegd », hout of houtproducten».

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook hout of houtproducten niet meer mogen worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Hiermee wordt in ieder geval ook het gebruik van houtsnippers en/of houtpellets bedoeld.

Indiener wijst erop dat stoken van hout(pellets) de meest vervuilende energie per geproduceerde kWh oplevert en daarmee nog vervuilender is dan het stoken van kolen. De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) concludeert dat het (bij)stoken van hout niet bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen.

Levende bomen vangen CO2 op uit de lucht en leggen dit vast in de vorm van hout. Door bomen te kappen, te versnipperen en op te stoken komt deze vastgelegde CO2weer in de atmosfeer terecht. Daarnaast kan een gekapte boom geen nieuwe CO2 opvangen en vastleggen in hout, waardoor de negatieve impact van bomenkap/houtstook wordt vergroot. Aanplant van jonge bomen compenseert dit niet of nauwelijks, omdat jonge (en kleine) bomen veel minder CO2 opvangen en vastleggen dan oudere bomen. Om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad of maximaal 2 graden moeten maatregelen getroffen worden die nu effect hebben en niet pas over jaren of zelfs decennia. De aanplant van jonge bomen ter vervanging van oudere bomen is daarom een maatregel die op de korte en middellange termijn geen wezenlijke bijdrage levert aan het beperken van de klimaatverandering.

Wassenberg