Gepubliceerd: 15 februari 2019
Indiener(s): Martin Bosma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35144-1.html
ID: 35144-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2019

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Wilders

Bosma