Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN BUITENWEG

Ontvangen 5 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt in artikel 134b, eerste lid, na «volkenrechtelijke organisatie» ingevoegd «of als afgevaardigde van het Rode Kruis als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit Rode Kruis 1988».

Toelichting

Indieners stellen voor om bij toepassing van de strafbaarstelling een uitzondering te maken voor het Rode Kruis. Indieners zijn van mening dat het toestemmingsvereiste onverenigbaar is met de noodzakelijke onafhankelijkheid en neutraliteit van professionele hulpverleners van het Rode Kruis.

Van den Berge Buitenweg