Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN BUITENWEG

Ontvangen 4 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt artikel 134b als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «anders dan in opdracht van de staat of een volkenrechtelijke organisatie,»

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Niet strafbaar is de Nederlander die, zonder toestemming van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, opzettelijk verblijft in een gebied als bedoeld in het eerste lid, voor zover dat verblijf:

    • a. in opdracht is van de staat, een volkenrechtelijke organisatie, een door het internationale recht erkende humanitaire organisatie of een erkende en toegelaten rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit Rode Kruis 1988; of

    • b. erop gericht is beroepsmatig of regelmatig als journalist in het kader van nieuwsgaring informatie te verzamelen of verspreiden.

3. In het derde lid wordt «eerste lid» vervangen door «eerste lid en lid 1a».

Toelichting

Indieners stellen voor om bij toepassing van de strafbaarstelling een uitzondering te maken voor georganiseerde hulpverleners (zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen e.d.) en journalisten. Indieners zijn van mening dat het toestemmingsvereiste onverenigbaar is met de noodzakelijke onafhankelijkheid en neutraliteit van journalisten en professionele hulpverleners.

Van den Berge Buitenweg