Gepubliceerd: 9 september 2019
Indiener(s): Niels van den Berge (GL), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35125-21.html
ID: 35125-21
Origineel: 35125-10
Wijzigingen: 35125-23

Nr. 21 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN BUITENWEG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 9 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 134b als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «anders dan in opdracht van de staat of een volkenrechtelijke organisatie,»

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het eerste lid is niet van toepassing op de Nederlander handelende:

    • a. in opdracht van de staat of een volkenrechtelijke organisatie;

    • b. als afgevaardigde van een onpartijdige humanitaire hulporganisatie die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden; of

    • c. als journalist in overeenstemming met bij algemene maatregel van bestuur daaraan te stellen voorwaarden.

3. In het tweede lid wordt «eerste lid» vervangen door «eerste lid en lid 1a».

4. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. De voordracht voor een krachtens lid 1a, onderdelen b en c, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat het toestemmingsvereiste onverenigbaar is met de noodzakelijke onafhankelijkheid en neutraliteit van professionele hulpverleners en journalisten. Indieners stellen daarom voor om bij toepassing van de strafbaarstelling een uitzondering te maken voor hulpverleners van humanitaire hulporganisaties (waarbij te denken valt aan medewerkers van het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib e.d.) en voor journalisten. Deze humanitaire organisaties en journalisten dienen te voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden. Deze algemene maatregel van bestuur wordt voorgehangen. In landen die vergelijkbare wetgeving hebben geïntroduceerd (Australië en het Verenigd Koninkrijk) wordt in een vergelijkbare categorische uitzondering voorzien voor humanitaire activiteiten door onpartijdige humanitaire hulporganisaties.

Van den Berge Buitenweg