Kamerstuk 35010-14

Motie van het lid Gijs van Dijk over een meldsysteem voor gedupeerde ouders

Dossier: Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren


47,3 %
52,7 %

SP

VVD

D66

CDA

CU

FvD

PVV

PvdA

50PLUS

PvdD

DENK

SGP

GL


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 21 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de invoering van Wet op het kindgebonden budget in 2008 de automatische toekenning niet heeft gewerkt;

constaterende dat er nu alleen een compensatie komt vanaf 2013 en de misgelopen inkomsten van de jaren daarvoor niet worden gecompenseerd;

overwegende dat deze compensatie voor ouders die het kindgebonden budget behoren te krijgen, een zeer gewenste en noodzakelijke aanvulling is;

van mening dat ouders zeker moeten zijn van een betrouwbare overheid en zij niet de dupe mogen zijn van fouten door de Belastingdienst;

verzoekt de regering, een meldsysteem in te richten waarbij gedupeerde ouders die nu niet gecompenseerd worden voor de jaren 2008–2013, zelf bij de Belastingdienst kunnen aankloppen om hun rechtmatige tegemoetkoming te ontvangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk