Kamerstuk 35000-XII-52

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over de inzet bij het gesprek met de kledingbranche

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 8 november 2018
Indiener(s): Jessica van Eijs (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XII-52.html
ID: 35000-XII-52

63,3 %
36,7 %

50PLUS

CU

D66

PvdA

VVD

SGP

PVV

CDA

FVD

GL

DENK

SP

PvdD


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kledingindustrie een enorme milieudruk en watergebruik kent bij de productie en het transport;

overwegende dat textielinzamelaars als Leger des Heils ReShare veel moeite hebben om kleding te recyclen door laagwaardige kledingkwaliteit, beperkt hergebruik door de kledingsector en misleidende labels over de samenstelling van kleding;

overwegende dat de Staatssecretaris met prioriteit inzet op een 100% circulaire textielsector en in gesprek gaat met de kledingbranche;

verzoekt de regering, bij het gesprek met de kledingbranche in te zetten op:

  • opschaling van textielinzameling en -recycling,

  • afspraken over een minimumpercentage van gerecycled textiel in nieuwe producten,

  • afspraken om laagwaardige niet-recyclebare kleding uit te bannen,

  • afspraken over kledinglabels met een juiste weergave van de samenstelling van grondstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs