Kamerstuk 35000-VIII-32

Motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 1 november 2018
Indiener(s): Harm Beertema (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-32.html
ID: 35000-VIII-32
Wijzigingen: 35000-VIII-84

Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF

Voorgesteld 1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de islam een totalitaire ideologie is;

overwegende dat leerlingen van scholen niet blootgesteld zouden moeten worden aan een bezoek aan ideologische instellingen die normen en waarden uitdragen die onverenigbaar zijn met onze democratische rechtsstaat;

constaterende dat de hoofdstroom van de islam onderschrijft wat de Turkse president heeft gezegd: «De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten»;

constaterende dat door heel Nederland moskeebezoeken nog altijd op het lesprogramma staan;

constaterende dat deze bezoeken in het hele land veel ophef veroorzaken bij ouders;

verzoekt de regering, een einde te maken aan alle schoolbezoeken aan moskeeën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

De Graaf