Kamerstuk 35000-VIII-110

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019


83,3 %
16,7 %

VVD

GL

PvdD

CDA

PVV

SP

DENK

CU

FVD

PvdA

D66

SGP

50PLUS


Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel atelierruimte tot stand is gekomen met betrokkenheid van woningcorporaties;

constaterende dat sinds de Woningwet 2015, dit maatschappelijk vastgoed veelal is afgestoten als zijnde niet-DAEB;

overwegende dat steden en dorpen gebaat zijn bij creatieve broedplekken;

verzoekt de regering, een quick scan uit te voeren naar de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken;

verzoekt de regering tevens, samen met gemeenten en het culturele veld te bekijken welke andere partijen ateliers als maatschappelijk vastgoed kunnen beheren en hierbij ook het leegstaande vastgoed te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Ellemeet

Kwint

Asscher

Teunissen