Gepubliceerd: 1 februari 2022
Indiener(s): Sandra Beckerman , Laura Bromet (GL), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34974-8.html
ID: 34974-8
Origineel: 34974-2

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 februari 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot het vierde tot en met zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. De afspraken, bedoeld in het eerste lid, hebben niet tot gevolg dat in een of meerdere van de betrokken gemeenten het aantal woongelegenheden als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van de toegelaten instelling daalt. Onze Minister kan op verzoek van de toegelaten instelling besluiten dat dit lid niet van toepassing is ten aanzien van haar zodanige woongelegenheden in een of meerdere gemeenten.

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «derde lid» telkens vervangen door «vierde lid».

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «vierde lid» vervangen door «vijfde lid».

4. In het zevende lid (nieuw) wordt «derde en vierde lid» vervangen door »vierde en vijfde lid».

B

In artikel I, onderdeel B, wordt «Artikel 44, vierde lid,» vervangen door «Artikel 44, derde lid,» wordt «artikel 44, tweede lid» telkens vervangen door «artikel 44, eerste lid» en wordt «inwerkingtreding» vervangen door «de inwerkingtreding».

Toelichting

Via deze nota van wijziging wordt het wetsvoorstel technisch aangepast aan een recente wijziging van de Woningwet per 1 januari 2022. Door artikel I, onderdeel T, van de betrokken wetswijziging onder Stb. 2021, 425, zijn namelijk de voordien geldende eerste drie artikelleden van artikel 44 vervangen door twee artikelleden, en is een nieuw vijfde artikellid in dat artikel ingevoegd. In verband daarmee wordt door deze nota van wijziging het door dit wetsvoorstel in artikel 44 in te voegen lid thans als derde lid ingevoegd in plaats van als vierde lid, en dienen een aantal verwijzingen binnen en naar artikel 44 te worden vernummerd. Deze wijzigingen zijn niet-inhoudelijk van aard.

Nijboer Beckerman Bromet