Gepubliceerd: 8 april 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-7.html
ID: 34971-7
Origineel: 34971-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 april 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel B wordt het voorgestelde artikel 28b als volgt gewijzigd:

a. Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid, tot vijfde tot en met zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

4. De vertegenwoordiging zorgt voor:

a. het regelmatig inventariseren van de wensen en meningen van de betrokken verzekerden; en

b. het informeren van de betrokken verzekerden over zijn werkzaamheden en de resultaten daarvan.

b. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:

7. De zorgverzekeraar verleent de vertegenwoordiging desgevraagd hulp bij de uitvoering van het vierde lid.

2. In onderdeel B wordt in het voorgestelde artikel 28c, derde lid, na «De vertegenwoordiging brengt» ingevoegd «binnen een redelijke termijn».

3. In het in onderdeel C voorgestelde artikel 115 wordt «artikel 28b, vierde tot en met zesde lid» vervangen door «artikel 28b, vierde tot en met zevende lid».

B

Artikel II, onderdeel A, komt als volgt te luiden:

A

Aan het slot van artikel 16, onderdeel b, wordt toegevoegd «, met uitzondering van de artikelen 28a, eerste tot en met vierde lid, 28b, vijfde tot en met zevende lid, en artikel 28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid».

Toelichting

De in onderdeel A, onder 1 en 2, voorgestelde wijzigingen worden toegelicht in de introductie van de nota naar aanleiding van het verslag.

De wijziging in onderdeel A, onder 3, is louter technisch van aard. Dit artikel bevat een aanpassing van een verwijzing naar aanleiding van de vernummeringen in artikel 28b.

Daarnaast voorziet onderdeel B in een technische aanpassing van de redactie van het in artikel II, onder A, van het wetsvoorstel opgenomen artikel 16. In het wetsvoorstel werd oorspronkelijk voorzien in een nieuw tweede lid van artikel 16 Wmg. Bij nader inzien is het niet wenselijk artikel 16 Wmg in artikelleden onder te verdelen, omdat hierdoor vele verwijzingen naar die bepaling in andere artikelen van de Wmg en in tal van regelingen zouden moeten worden aangepast.

Besloten is daarom om hetgeen werd voorgesteld in artikel 16, tweede lid, te verwerken in artikel 16, onderdeel b, Wmg. In de nieuwe bepaling is rekening gehouden met de vernummeringen in artikel 28b. Daarnaast is in de nieuwe bepaling, anders dan in de oorspronkelijk in het wetsvoorstel opgenomen bepaling, verwezen naar uitsluitend de leden van artikel 28c die de uitvoering door zorgverzekeraars betreffen. Ook dit betreft een technische wijziging.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins