Kamerstuk 34971-23

Nader gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 12 over instemmingsrecht van de vertegenwoordiging

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Gepubliceerd: 3 oktober 2019
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-23.html
ID: 34971-23
Origineel: 34971-12

31,3 %
68,7 %

Van Haga

D66

SP

PVV

vKA

FVD

DENK

CDA

GL

CU

VVD

SGP

PvdA

PvdD

50PLUS


Nr. 23 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 3 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt na «bedoelde regeling en» ingevoegd «, het beleid ter zake van de onderwerpen, genoemd in artikel 28d, eerste lid, alsmede».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in de aanhef «drie artikelen» vervangen door «vier artikelen» en wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 28d

 • 1. De zorgverzekeraar behoeft de instemming van de vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 28, tweede lid, voor de vaststelling of wijziging van het beleid betreffende:

  • a. de zorginkoop;

  • b. de klantcommunicatie;

  • c. de hoogte van het vrijwillig eigen risico;

  • d. de inzet van niet wettelijk verplichte reserves;

  • e. de uitkering van winst;

  • f. de samenstelling van het bestuur;

  • g. de hoogte van het salaris van de bestuurders.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het onthouden van de instemming door de vertegenwoordiging onredelijk is.

 • 3. Indien het advies, bedoeld in artikel 28c, wordt overgenomen kan de vertegenwoordiging bepalen dat instemming niet nodig is ten aanzien van de onderdelen van het beleid waarop dat advies betrekking heeft.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 115 «en 28c» vervangen door «28c en 28d».

IV

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 125 «28c» vervangen door «28d».

V

In artikel II, onderdeel A, wordt «en artikel 28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid» vervangen door «28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, en 28d, eerste en tweede lid».

VI

In artikel III wordt «28d» vervangen door «28e» en wordt «drie» vervangen door «vier».

VII

In artikel IV wordt «28d» vervangen door «28e».

VIII

In artikel V, onderdeel A, wordt «28d» vervangen door «28e».

IX

In artikel V, onderdeel B, wordt «28d» vervangen door «28e».

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener de invloed van verzekerden te vergroten door de door de zorgverzekeraar in te stellen vertegenwoordiging instemmingsrecht te verlenen op het gebied van zorginkoop, klantcommunicatie, de hoogte van het vrijwillig eigen risico, de inzet van reserves, de winstuitkering door de zorgverzekeraar, de samenstelling van het bestuur en de hoogte van salarissen van de bestuurders. Indiener is van mening dat hierdoor de invloed van verzekerden versterkt wordt en zorgverzekeraars eerder bijgestuurd kunnen worden wanneer het belang van de verzekerde uit het oog dreigt te raken.

Hijink