Kamerstuk 34971-19

Motie van het lid Dik-Faber over een handreiking over het consulteren en informeren van verzekerden

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Gepubliceerd: 2 oktober 2019
Indiener(s): Carla Dik-Faber
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-19.html
ID: 34971-19

100,0 %
0,0 %

GL

D66

PvdD

50PLUS

CU

Van Haga

vKA

DENK

VVD

CDA

SP

PVV

SGP

PvdA

FVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 2 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat de transparantie van de huidige leden- en verzekerdenraden te wensen overlaat en dat er weinig communicatie met de verzekerden plaatsvindt;

constaterende dat de verzekerdenvertegenwoordiging de plicht heeft om regelmatig de wensen en meningen van de betrokken verzekerden te inventariseren en hen te informeren over haar werkzaamheden en de resultaten daarvan;

overwegende dat het belangrijk is dat mensen die vaak zorg nodig hebben hierbij goed worden betrokken;

verzoekt de regering, samen met de zorgverzekeraars een handreiking te maken voor de verzekerdenvertegenwoordiging over het consulteren en informeren van verzekerden, en daarbij ook aan te geven welke ondersteuning de vertegenwoordiging mag verwachten van de zorgverzekeraar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber