Kamerstuk 34968-4

Beoogde datum inwerkingtreding van de Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES en informatie over OV-boetes en de communicatie aan mbo-studenten over hun afstudeerdatum

Dossier: Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Gepubliceerd: 13 juni 2018
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34968-4.html
ID: 34968-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2018

Hierbij bied ik u het voorstel van wet tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES aan. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019. Vóór het zomerreces ontvangt uw Kamer nog een brief over de stand van zaken van de maatregelen die ik op 21 december jongstleden heb aangekondigd om het aantal ov-boetes terug te dringen.1 In die brief zal ik ook ingaan op de communicatie aan mbo-studenten over hun afstudeerdatum, zoals door mijn ambtsgenoot voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media in het vragenuur van 17 april jongstleden is toegezegd (Handelingen II 2017/18, nr. 74, item 4).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven