Gepubliceerd: 30 mei 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34960-XVI-1.html
ID: 34960-XVI-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 30 mei 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Medische Zorg,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000).

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.761.803

15.339.447

99.585

– 591.370

– 89.686

16.499

               
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6.322.452

6.418.662

97.792

– 228.547

223.293

16.499

1

Volksgezondheid

662.043

676.585

8.403

42.970

9.520

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.048.391

3.981.070

3.441

– 98.004

7.036

0

4

Zorgbreed beleid

958.878

1.107.683

68.860

– 103.800

21.488

4.600

5

Jeugd

90.135

90.135

4.508

43.381

43.381

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

272.798

272.798

901

– 249.721

– 125

0

9

Algemeen1

33.140

33.140

0

8.685

8.685

0

10

Apparaatsuitgaven1

273.248

273.473

11.679

47.585

52.935

11.899

11

Nominaal en onverdeeld1

– 16.181

– 16.222

0

80.357

80.373

0

               
 

Medische Zorg

8.439.351

8.920.785

1.793

– 362.823

– 312.979

0

2

Curatieve Zorg

3.054.882

3.523.559

1.053

– 52.595

– 15.081

0

6

Sport en bewegen

137.320

148.135

740

– 73.085

– 60.755

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.247.149

5.249.091

0

– 237.143

– 237.143

0

X Noot
1

Dit betreffen niet-beleidsartikelen