Kamerstuk 34950-XVI-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

Gepubliceerd: 16 mei 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34950-XVI-4.html
ID: 34950-XVI-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In paragraaf 1 worden de belangrijkste slotwetmutaties toegelicht.

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Slotwet)

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2017

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017

14.338.198

Mutaties 1e suppletoire begroting

375.357

Stand 1e suppletoire begroting 2017

14.713.555

Mutaties 2e suppletoire begroting

– 3.127

Stand 2e suppletoire begroting 2017

14.710.428

Slotwetmutaties

282.370

   

Stand Realisatie 2017

14.992.798

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste Slotwet uitgavenmutaties 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2017

Belangrijkste Slotwetmutaties

   

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2017 in totaal € 4.955,5 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,3 miljard.

8

330.535

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

– 48.165

     

Totaal Slotwetmutaties

282.370

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Overzicht suppletoire verplichtingenmutaties 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Verplichtingen 2017

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017

7.620.932

Mutaties 1e suppletoire begroting

215.064

Stand 1e suppletoire begroting 2017

7.835.996

Mutaties 2e suppletoire begroting

6.709.494

Stand 2e suppletoire begroting 2017

14.545.490

Slotwetmutaties

842.333

   

Stand Realisatie 2017

15.387.823

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste Slotwet verplichtingenmutaties 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Art.nr.

Verplichtingen 2017

Belangrijkste slotwetmutaties

   

VWS heeft voor het jaar 2018 een bedrag van € 81,8 toegekend aan het NVWA. Deze verplichting is in 2017 aangegaan.

1

81.874

Voor het aangaan in 2017 van verplichtingen in het kader van de Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- voor 2017 is verplichtingenbudget overgeheveld naar 2017.

2

77.500

Voor het aangaan in 2017 van verplichtingen in het kader van de Bijdrage in de kosten van korting (BIKK) voor 2017 is verplichtingenbudget overgeheveld naar 2017.

3

48.100

Voor het aangaan in 2017 van verplichtingen voor de uitvoeing SVB pgb trekkingsrechten voor 2017 is verplichtingenbudget overgeheveld naar 2017.

3

36.800

Voor het aangaan in 2017 van verplichtingen voor de subsidieverlening SectorplanPlus 2017 – 2022 voor 2017 is verplichtingenbudget overgeheveld naar 2017.

4

76.867

Voor het aangaan in 2017 van verplichtingen voor de bijdragen SVB voor uitkeringen en uitvoeringskiosten voor 2017 is verplichtingenbudget overgeheveld naar 2017.

7

245.971

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2017 in totaal € 4.955,5 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,3 miljard.

8

330.535

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Divesre artikelen

– 55.314

     

Totaal slotwetmutaties

 

842.333

Belangrijkste Slotwet verplichtingenmutatiesmutaties 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2017

Belangrijkste Slotwetmutaties

   

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2017 in totaal

€ 4.955,5 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van

€ 0,3 miljard.

8

330.535

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

494.287

     

Totaal Slotwetmutaties

 

824.822

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.