Gepubliceerd: 16 mei 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34950-XVI-3.html
ID: 34950-XVI-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 16 mei 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.620.932

14.338.198

89.537

215.064

375.357

47.856

               
 

Beleidsartikelen

7.367.092

14.084.300

82.806

108.154

268.447

25.850

1

Volksgezondheid

646.009

653.099

7.403

– 1.065

– 8.751

1.000

2

Curatieve zorg

675.197

3.816.813

60.955

8.609

– 33.188

18.100

3

Langdurige zorg en ondersteuning

317.872

3.768.067

3.441

– 17.914

32.282

6.750

4

Zorgbreed beleid

811.100

915.450

4.858

– 82.093

66.252

0

5

Jeugd

82.531

82.531

4.508

12.685

25.185

0

6

Sport en bewegen

112.747

126.704

740

– 56.474

– 57.939

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

273.515

273.515

901

9.935

10.135

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.448.121

4.448.121

0

234.471

234.471

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

253.840

253.898

6.731

106.910

106.910

22.006

9

Algemeen

28.185

28.185

0

1.875

1.875

3.400

10

Apparaatuitgaven

259.117

259.159

6.731

45.289

45.289

18.606

11

Nog onverdeeld

– 33.462

– 33.446

0

59.746

59.746

0

   

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6.709.494

– 3.127

30.028

14.545.490

14.710.428

167.421

               
 

Beleidsartikelen

6.702.832

– 8.816

23.564

14.178.078

14.343.931

132.220

1

Volksgezondheid

24.168

– 17.382

9.700

669.112

626.966

18.103

2

Curatieve zorg

2.771.441

– 37.731

– 75.603

3.455.247

3.745.894

3.452

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.562.389

27.589

4.400

3.862.347

3.827.938

14.591

4

Zorgbreed beleid

323.059

11.205

80.002

1.052.066

992.907

84.860

5

Jeugd

17.866

17.866

5.065

113.082

125.582

9.573

6

Sport en bewegen

24.480

12.150

0

80.753

80.915

740

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

– 2.435

– 2.435

0

281.015

281.215

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

– 18.136

– 20.078

0

4.664.456

4.662.514

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

6.662

5.689

6.464

367.412

366.497

35.201

9

Algemeen

– 1.552

– 1.552

– 3.400

28.508

28.508

0

10

Apparaatsuitgaven

32.278

31.321

9.864

336.684

335.769

35.201

11

Nominaal en onvoorzien

– 24.064

– 24.080

0

2.220

2.220

0

   

(5)

(6)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.387.823

14.992.798

867.420

842.333

282.370

699.999

             

 

Beleidsartikelen

15.034.172

14.637.136

829.183

856.094

293.205

696.963

1

Volksgezondheid

713.544

621.682

18.716

44.432

– 5.284

613

2

Curatieve zorg

3.533.901

3.735.344

8.905

78.654

– 10.550

5.453

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.974.307

3.818.740

9.589

111.960

– 9.198

– 5.002

4

Zorgbreed beleid

1.102.614

995.681

90.082

50.548

2.774

5.222

5

Jeugd

103.761

110.227

10.399

– 9.321

– 15.355

826

6

Sport en bewegen

83.088

80.358

645

2.335

– 557

– 95

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

528.659

280.834

821

247.644

– 381

– 80

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.994.298

4.994.270

690.026

329.842

331.756

690.026

             

 

Niet-Beleidsartikelen

353.651

355.662

38.237

– 13.761

– 10.835

3.036

9

Algemeen

33.790

33.369

5.279

5.282

4.861

5.279

10

Apparaatsuitgaven

319.861

322.293

32.958

– 16.823

– 13.476

– 2.243

11

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 2.220

– 2.220

0

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Naam Agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en begroting

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

       

Totaal baten

42.500

49.529

7.029

48.565

Totaal lasten

42.500

48.950

6.450

43.229

Saldo van baten en lasten

0

579

579

5.336

       

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

1.500

6.425

4.925

– 5.950

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

       

Totaal baten

47.532

58.570

11.038

57.108

Totaal lasten

47.532

74.101

26.569

58.077

Saldo van baten en lasten

0

– 15.531

– 15.531

– 969

         

Totaal kapitaalontvangsten

4.000

4.000

0

6.000

Totaal kapitaaluitgaven

6.600

9.707

3.107

– 10.634

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

       

Totaal baten

350.400

355.093

4.693

351.806

Totaal lasten

350.400

360.845

10.445

351.595

Saldo van baten en lasten1

0

– 5.752

– 5.752

211

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

333

Totaal kapitaaluitgaven

3.600

6.152

2.552

– 2.845

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

X Noot
1

Het bedrag is exclusief Vpb. Zie de agentschapsparagraaf RIVM.