Gepubliceerd: 25 mei 2018
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34940-4.html
ID: 34940-4
Wijzigingen: 34940-6

Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN BECKERMAN

Ontvangen 25 mei 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift vervalt «de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van» en wordt «(Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)» vervangen door «(Wet inzake het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)».

II

In de beweegreden vervalt «de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en» en «een eenduidige indexering van de eigen bijdrage in de huurtoeslag te bereiken en».

III

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, tweede en vierde onderdeel vervallen.

2. Het derde onderdeel wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «zesde lid (nieuw)» vervangen door «zevende lid».

b. Het voorgestelde zesde lid wordt vernummerd tot zevende lid.

c. In het voorgestelde zevende lid (nieuw) wordt «het vierde en vijfde lid» vervangen door «het vijfde en zesde lid» en wordt «het vijfde lid» vervangen door «het zesde lid».

IV

In artikel IV wordt «Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen» vervangen door «Wet inzake het vervallen van de maximale inkomensgrenzen».

Toelichting

Het wetsvoorstel bevat twee onderdelen:

  • 1) Het afschaffen van de zogeheten KAN-bepaling.

  • 2) Het vervallen van de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

Dit amendement regelt dat de KAN-bepaling niet komt te vervallen. Het afschaffen van de KAN-bepaling is een bezuiniging die huurders met de laagste inkomens treft. Dit is een onnodige bezuiniging in deze tijden van economische voorspoed.

Nijboer Beckerman