Kamerstuk 34929-8

Amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 6 over het verlagen van het verplicht eigen risico

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Gepubliceerd: 31 mei 2018
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-8.html
ID: 34929-8
Wijzigingen: 34929-13

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61

Ontvangen 31 mei 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «ongewijzigd laten» vervangen door «verlagen».

II

In de beweegreden wordt «ongewijzigd te laten» vervangen door «te verlagen».

III

In artikel I, onderdeel A, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid wordt «€ 385» vervangen door «€ 285».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verplicht eigen risico naar € 285,– wordt gebracht. De indiener is van mening dat het verplicht eigen risico een onwenselijke drempel oplevert voor de toegang tot de zorg. Via een jaarlijkse extra Rijksbijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds van 1 miljard euro, hoeft deze verlaging niet verdisconteerd te worden in de premie. Het Zorginstituut Nederland kan met de extra Rijksbijdrage een hogere vereveningsbijdrage toekennen en vaststellen. De dekking voor het verlagen van het verplicht eigen risico met € 100,– wordt gevonden in het niet afschaffen van de dividendbelasting (vanaf 2020). Voor het overgangsjaar 2019–2020 wordt de dekking gevonden in het begrotingsoverschot van 8 miljard in 2017.

Hijink