Kamerstuk 34929-6

Amendement van het lid Hijink over het verlagen van het verplicht eigen risico

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Gepubliceerd: 18 mei 2018
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-6.html
ID: 34929-6

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 18 mei 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «ongewijzigd laten» vervangen door «verlagen».

II

In de beweegreden wordt «ongewijzigd te laten» vervangen door «te verlagen».

III

In artikel I, onderdeel A, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid wordt «€ 385» vervangen door «€ 285».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verplicht eigen risico naar € 285,– wordt gebracht. De indiener is van mening dat het verplicht eigen risico een onwenselijke drempel oplevert voor de toegang tot de zorg. De dekking voor het verlagen van het verplicht eigen risico met € 100,– wordt gevonden in het niet langer aftoppen van de inkomens hoger dan € 54.614,– (2018) voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De extra inkomsten uit de bijdrage Zvw worden vervolgens ingezet voor het verlagen van het verplicht eigen risico tot € 285,–. Indien het amendement wordt aangenomen dient de Minister voor Medische Zorg de Regeling zorgverzekering zodanig aan te passen dat de kosten worden afgedekt.

Hijink