Kamerstuk 34929-10

Amendement van het lid Hijink over het toekennen van controlebevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Gepubliceerd: 12 juni 2018
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-10.html
ID: 34929-10

45,3 %
54,7 %

VVD

GL

FVD

50PLUS

SGP

D66

SP

PvdA

PvdD

DENK

CU

PVV

CDA


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 12 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «2021» toegevoegd «alsmede in verband met het toekennen van controlebevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de besteding van de publieke middelen door de zorgverzekeraars».

II

In de beweegreden wordt na «2021» ingevoegd «alsmede controlebevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer toe te kennen ten aanzien van de besteding van de publieke middelen door de zorgverzekeraars».

III

In artikel I worden na onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 93, vierde lid, onderdeel c, vervalt «, voor zover deze niet bij artikel 121 zijn beperkt».

Ab

Artikel 121 vervalt.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement om de Algemene Rekenkamer de taken en bevoegdheden te geven om de wijze waarop zorgverzekeraars de op grond van de Zorgverzekeringswet aan hen toegekende publieke middelen besteden, te controleren. De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt met het ontbreken van inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van publiek geld door zorgverzekeraars belemmerd in haar controlerende taak. Aangezien het hier de besteding van vele miljarden aan publieke middelen betreft, dient controle door de Algemene Rekenkamer mogelijk te zijn.

Hijink