Gepubliceerd: 19 februari 2018
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34888-2.html
ID: 34888-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

Om de voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord te kunnen realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In het regeerakkoord is afgesproken dat de middelen voor de beleidsintensiveringen op de aanvullende post worden ondergebracht totdat tussen het vakdepartement en Financiën overeenstemming is bereikt over de concrete uitwerking van de beleidsvoorstellen. In totaal wordt er in deze incidentele suppletoire begroting € 78 miljoen van de Aanvullende Post toegevoegd aan de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In deze incidentele suppletoire begroting wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat thans zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsintensiveringen. De overheveling van de middelen die horen bij de beleidsintensiveringen die nog nadere uitwerking behoeven zullen aan de Tweede Kamer worden gemeld in de (reguliere) eerste suppletoire begroting of de tweede suppletoire begroting.

Artikel 1 Volksgezondheid

H59 Preventiemaatregelen

Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering € 170 miljoen beschikbaar en daarna structureel € 20 miljoen per jaar (zie ook onderstaande tabel). Met deze incidentele suppletoire begroting wordt voor een aantal deelonderwerpen de voornemers voor 2018 uitgewerkt. Voor een aantal voornemens geldt dat deze meerjarig zijn uitgewerkt.

Stand Regeerakkoord
 

2018

2019

2020

2021

2018–2021

struc

Totaal preventiemaatregelen (a t/m e)

50

50

50

20

170

20

a. preventieakkoord

21

18

18

5

62

5

b. onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

5

10

10

3

28

3

c. Preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen

15

15

15

8

53

8

d. Suïcidepreventie

5

4

4

2

15

2

e. Opvang slachtoffers mensenhandel

4

3

3

2

12

2

Toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)
 

2018

2019

2020

2021

2018–2021

struc

Totaal preventiemaatregelen (a t/m e)

14

12

12

10

48

10

wv op artikel 1

7

6

6

5

24

5

             

b. onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

5

4

4

3

16

3

wv op artikel 1

2

1

1

0

4

0

wv op artikel 4

3

3

3

3

12

3

c. Preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen (art 1)

5

5

5

5

20

5

e. Opvang slachtoffers mensenhandel (art. 3)

4

3

3

2

12

2

Onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

Deze kabinetsperiode is voor onderzoek naar effectiviteit van interventiemaatregelen € 28 miljoen beschikbaar en voor de jaren daarna € 3 miljoen per jaar. Het doel is om het bestaande en nieuwe beleid – onder andere verwoord in het Nationaal Programma Preventie en het te sluiten Preventieakkoord – zo doeltreffend en waar mogelijk doelmatig mogelijk te laten zijn, de ontwikkeling en het gebruik van effectieve interventies te stimuleren en een betere benutting van bestaande innovatieve (cohort)studies. Middels deze incidentele suppletoire wet wordt voor deze kabinetsperiode € 16 miljoen van de beschikbare € 28 miljoen aan de VWS-begroting toegevoegd, waarvan € 3 miljoen structureel voor longitudinaal epidemiologisch onderzoek, met daarin ook informatie die beschikbaar is in biobanken. Deze mutatie is zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen onder artikel 4.

Onbedoelde zwangerschappen

In deze kabinetsperiode wordt ingezet op de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Daarom stelt het kabinet € 53 miljoen beschikbaar voor de komende vier jaar en € 8 miljoen structureel voor de jaren daarna. Van de beschikbare middelen wordt vanaf 2018 structureel € 3 miljoen ingezet voor twee programma’s die gericht zijn op individuele ondersteuning bij onder andere anticonceptie en het aanbieden van keuzehulpgesprekken. Daarnaast wordt vanaf 2018 structureel € 2 miljoen ingezet voor interventie-ontwikkeling voor specifiek kwetsbare groepen. Aan de hand van de agenda opgesteld door een brede coalitie van veldpartijen wordt de inzet van de resterende middelen voor de jaren 2018 en verder uitgewerkt.

Mensenhandel / opvang slachtoffers loverboys

Deze kabinetsperiode is er voor slachtoffers van mensenhandel € 12 miljoen beschikbaar en daarna € 2 miljoen per jaar. Het duurt vaak te lang voor slachtoffers in beeld zijn, een passende opvangplek is gevonden, dan wel blijven slachtoffers te lang in de opvang terwijl zij wachten op doorplaatsing naar een gemeente die de juiste ondersteuning biedt. Daarom zal in samenwerking met het Ministerie van JenV en veldpartijen in kaart worden gebracht aan welk soort opvangplaatsen behoefte is. Daarnaast moet de functie zorgcoördinatie voor slachtoffers (waaronder minderjarige loverboyslachtoffers) overal in het land beschikbaar zijn.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

H61 Waardig ouder worden

We worden allemaal ouder en dat doen we het liefst in onze eigen omgeving. Mensen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun van hun mantelzorgers. Het gaat op veel plaatsen goed, maar niet overal. Dit kabinet heeft € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2018–2020 en vanaf 2021 structureel € 30 miljoen voor waardig ouder worden (zie ook onderstaande tabel).

Stand Regeerakkoord
 

2018

2019

2020

2021

2018–2021

struc

Totaal waardig ouder worden

50

50

50

30

180

30

a. Campagne herwaardering ouderdom

2

2

2

0

6

0

b. Bestrijding eenzaamheid

8

8

8

5

29

5

c. Versteviging respijtzorg en dagopvang

10

10

10

5

35

5

d. Landelijke vrijwilligersorganisatie

2

2

2

2

8

2

e. Palliatieve zorg

8

8

8

8

32

8

f. Levensbegeleiders/ geestelijke zorg

10

10

10

5

35

5

e. Crisiszorg ouderen

10

10

10

5

35

5

Toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)
 

2018

2019

2020

2021

2018–2021

struc

Totaal waardig ouder worden

50

50

50

30

180

30

wv reeds bij nota van wijziging toegekend (e. palliatieve zorg)

8

8

8

8

32

8

wv op artikel 3

41,3

41,3

41,3

21,3

145,2

21,3

wv op artikel 10

0,7

0,7

0,7

0,7

2,8

0,7

             

Opvang slachtoffers mensenhandel

(artikel 1 op artikel 3 geboekt)

4

3

3

2

12

2

In de tweede nota van wijziging van vorig jaar (kenmerk 2017–2018, 34 755 XVI nr. 111) is het geld (structureel € 8 miljoen per jaar vanaf 2018) voor palliatieve zorg beschikbaar gesteld. Middels deze incidentele suppletoire wet wordt het resterende geld voor «waardig ouder worden» uit het Regeerakkoord (€ 42 miljoen voor de periode 2018 tot en met 2020 en € 22 miljoen vanaf 2021) toegevoegd aan de begroting van VWS. De inzet van de resterende middelen voor 2018 en verder wordt – waar nodig – met betrokken partners verder uitgewerkt en zal ook gemonitord worden.

Van de, met deze incidentele suppletoire begroting, beschikbaar gestelde middelen is structureel vanaf 2018 € 0,7 miljoen nodig voor personele en materiële uitgaven die door het Ministerie van VWS gedaan zullen worden. Deze middelen zijn zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen Apparaatsuitgaven onder artikel 10.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Stand Regeerakkoord en toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)
 

2018

2019

2020

2021

2018–2021

struc

H57 Bevorderen digitaal ondersteunende zorg (stand regeerakkoord)

10

10

10

10

40

5

wv. artikel 4

9,7

9,7

6,4

 

25,8

 

wv. artikel 10

0,3

0,3

   

0,6

 
             

Onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

(artikel 1 op artikel 4 geboekt)

3

3

3

3

12

3

H57 Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) in de gehele zorgsector te bevorderen. In lijn met het regeerakkoord is voor de periode 2018–2019 € 10 miljoen per jaar beschikbaar en zal in 2020 € 6,4 miljoen van de beschikbare € 10 miljoen worden ingezet. De inzet van de resterende middelen voor de jaren 2020 en verder zal op basis van de stand van zaken van de implementatie te zijner tijd nader onderbouwd worden.

Voor de periode 2018–2019 is van de beschikbaar gestelde middelen per jaar € 0,3 miljoen nodig voor personele en materiële uitgaven die door het Ministerie van VWS gedaan zullen worden. Deze middelen zijn zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen Apparaatsuitgaven onder artikel 10.

Artikel 6 Sport en bewegen

Stand Regeerakkoord en toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)
 

2018

2019

2020

2021

2018–2021

struc

H68 Sport (stand regeerakkoord)

20

25

25

25

95

25

wv. Tweede nota van wijziging

 

5

5

5

15

5

wv. Topsport

10

10

10

10

40

10

wv. Regeling Energiebesparing

2

     

2

 

H68 Sport

Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Het kabinet stelt in 2018 € 20 miljoen beschikbaar en vanaf 2019 structureel € 25 miljoen voor sport. In de tweede nota van wijziging is vorig jaar (kenmerk 2017–2018, 34 755 XVI nr. 111) is vanaf 2019 € 5 miljoen structureel beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de organisatie van topsportevenementen in Nederland.

Middels deze incidentele suppletoire wet verdubbelt het kabinet vanaf 2018 de structurele intensivering voor de topsport van € 10 miljoen per jaar naar € 20 miljoen euro per jaar om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. Daarnaast wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties verlengd. Van de beschikbare middelen voor het versterken van de positie van sportbonden wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties in 2018 eenmalig verhoogd met € 2 miljoen. De inzet van de resterende middelen voor 2018 en verder wordt uitgewerkt in het sportakkoord.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Voor de maatregelen «Waardig ouder worden» en «Bevorderen digitaal ondersteunende zorg» is extra personeelsinzet noodzakelijk. De personele uitgaven voor het kerndepartement worden derhalve in 2018 en 2019 met € 1 miljoen verhoogd en daarna met € 0,7 miljoen per jaar.

b. Budgettaire consequentie beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

655.043

7.000

662.043

6.000

6.000

5.000

5.000

                   

Uitgaven

669.585

7.000

676.585

6.000

6.000

5.000

5.000

Waarvan juridisch verplicht

97,3%

           
                   

1. Gezondheidsbescherming

110.257

500

110.757

500

500

0

0

                   
 

Subsidies

8.038

 

8.304

       
   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

8.038

 

8.038

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Opdrachten

2.146

 

1.865

       
   

Aanschaf Jodiumtabletten

0

 

0

       
   

Overig

2.146

 

2.146

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

99.481

500

99.981

500

500

0

0

   

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.380

 

81.380

       
   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

16.101

500

16.601

500

500

0

0

   

Overig

2.000

 

2.000

       
                   
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

 

0

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Bijdragen aan medeoverheden

592

 

594

       
   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

114

 

114

       
   

Lokaal verbinden

208

 

208

       
   

Overig

270

 

270

       
                   

2. Ziektepreventie

484.829

600

485.429

0

0

0

0

                   
 

Subsidies

251.363

 

221.811

       
   

Ziektepreventie

15.118

 

15.118

       
   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

210.245

 

210.245

       
   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.000

 

26.000

       
                   
 

Opdrachten

7.738

 

14.847

       
   

(Vaccin)onderzoek

7.427

 

7.427

       
   

Overig

311

 

311

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

224.732

600

225.332

0

0

0

0

   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

224.732

600

225.332

0

0

0

0

                   
 

Bijdragen aan medeoverheden

996

 

996

       
   

Overig

996

 

996

       
                   

3. Gezondheidsbevordering

56.028

5.900

61.928

5.500

5.500

5.000

5.000

                   
 

Subsidies

35.769

5.600

41.369

5.500

5.500

5.000

5.000

   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

8.077

600

8.677

       
   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

13.958

 

13.958

       
   

Letselpreventie

4.294

 

4.294

       
   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

5.038

 

5.038

       
   

Bevordering van seksuele gezondheid

2.772

5.000

7.772

5.000

5.000

5.000

5.000

   

Overig

1.630

 

1.630

       
                   
 

Opdrachten

4.687

300

4.987

0

0

0

0

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

 

3.100

       
   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

 

1.060

       
   

Overig

527

300

827

0

0

0

0

                   
 

Bijdragen aan agentschappen

693

 

769

       
   

Overig

693

 

693

       
                   
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

246

 

712

       
   

Overig

246

 

246

       
                   
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.633

 

14.635

       
   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.559

 

13.559

       
   

Overig

1.074

 

1.074

       
                   

4. Ethiek

18.471

 

18.471

       
                   
 

Subsidies

17.421

 

16.857

       
   

Abortusklinieken

15.755

 

15.755

       
   

Beleid Medische Ethiek

1.666

 

1.666

       
                   
 

Opdrachten

336

 

336

       
   

Overig

336

 

336

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

714

 

714

       
   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

714

 

714

       
                   

Ontvangsten

8.403

 

8.403

       
   

Bestuurlijke boetes

5.400

 

5.400

       
   

Overig

3.003

 

3.003

       

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

4.003.091

45.300

4.048.391

44.300

44.300

23.300

23.300

                   

Uitgaven

3.935.770

45.300

3.981.070

44.300

44.300

23.300

23.300

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

           
                   

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

129.325

45.300

174.625

44.300

44.300

23.300

23.300

                   
 

Subsidies

44.871

35.000

79.871

34.000

34.000

18.000

18.000

   

Movisie

7.247

 

7.247

       
   

Volwaardig meedoen

0

 

0

       
   

Sociale werkplaatsen

2.575

 

2.575

       
   

Ondersteuning vrijwilligers

1.023

 

1.023

       
   

Mezzo

2.200

 

2.200

       
   

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.531

 

1.531

       
   

Waardig ouder worden

0

31.000

31.000

31.000

31.000

16.000

16.000

   

Opvang slachtoffers loverboys

0

4.000

4.000

3.000

3.000

2.000

2.000

   

Onafhankelijke cliëntondersteuning

15.000

 

15.000

       
   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.000

 

1.000

       
   

Overig

14.295

 

14.295

       
                   
 

Opdrachten

84.454

10.300

94.754

10.300

10.300

5.300

5.300

   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.854

 

61.854

       
   

Evaluatie Wmo 2015

2.000

 

2.000

       
   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

800

 

800

       
   

Doventolk en luisterend oor

14.267

 

14.267

       
   

Waardig ouder worden

0

10.300

10.300

10.300

10.300

5.300

5.300

   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.000

 

1.000

       
   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

 

2.000

       
   

Overig

2.533

 

2.533

       
                   

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.806.445

 

3.806.445

       
                   
 

Subsidies

123.669

 

123.669

       
   

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

0

 

0

       
   

Vilans

4.754

 

4.754

       
   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.210

 

11.210

       
   

InVoorZorg! (IVZ)

2.151

 

2.151

       
   

Joodse en Indische instellingen

2.265

 

2.265

       
   

Palliatieve zorg

24.691

 

24.691

       
   

Dementie

3.412

 

3.412

       
   

Waardigheid en trots

35.291

 

35.291

       
   

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

4.000

 

4.000

       
   

Kennisinfrastructuur

9.000

 

9.000

       
   

Overig

18.895

 

18.895

       
                   
 

Bekostiging

3.582.900

 

3.582.900

       
   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.582.900

 

3.582.900

       
                   
 

Inkomensoverdrachten

0

 

0

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Opdrachten

3.413

 

3.413

       
   

Overig

3.413

 

3.413

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

0

 

0

       
   

CIBG: Opdrachtgeverschap

0

 

0

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

96.463

 

96.463

       
   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

36.800

 

36.800

       
   

Centrum Indicatiestelling Zorg

59.663

 

59.663

       
   

Overig

0

 

0

       
                   

Ontvangsten

3.441

 

3.441

       
   

Overig

3.441

 

3.441

       

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

946.178

12.700

958.878

12.700

9.400

3.000

3.000

                   

Uitgaven

1.094.983

12.700

1.107.683

12.700

9.400

3.000

3.000

Waarvan juridisch verplicht (%)

98,7%

           
                   

1. Positie cliënt

26.110

 

26.110

       
                   
 

Subsidies

19.893

 

19.893

       
   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.893

 

19.893

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Opdrachten

6.217

 

6.217

       
   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.847

 

3.847

       
   

Overig

2.370

 

2.370

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

0

 

0

       
   

Overig

0

 

0

       
                   

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

512.678

 

512.678

       
                   
 

Subsidies

491.226

 

491.226

       
   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

 

112.000

       
   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

 

21.000

       
   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

 

4.700

       
   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

32.800

 

32.800

       
   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

 

1.500

       
   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

 

200.000

       
   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

 

11.500

       
   

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

25.000

 

25.000

       
   

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

 

67.500

       
   

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

 

8.000

       
   

Overig

7.226

 

7.226

       
                   
 

Opdrachten

9.509

 

9.509

       
   

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

 

5.000

       
   

Overig

4.509

 

4.509

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

10.204

 

10.204

       
   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

9.704

 

9.704

       
   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

 

500

       
                   
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.739

 

1.739

       
   

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

1.739

 

1.739

       
                   

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

203.812

12.700

216.512

12.700

9.400

3.000

3.000

                   
 

Subsidies

40.679

6.900

47.579

4.900

6.400

0

0

   

Nivel

5.122

 

5.122

       
   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.857

6.900

18.757

4.900

6.400

0

0

   

Nictiz

5.500

 

5.500

       
   

Transparantie kwaliteit van zorg

5.000

 

5.000

       
   

Rechtmatige zorg

1.395

 

1.395

       
   

Overig

11.805

 

11.805

       
                   
 

Opdrachten

5.442

2.800

8.242

4.800

0

0

0

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.314

 

1.314

       
   

Verminderen ervaren regeldruk

345

2.800

3.145

4.800

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

374

 

374

       
   

Overig

3.409

 

3.409

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

9.644

 

9.644

       
   

CIBG: WTZi en JMV

3.790

 

3.790

       
   

Overig

5.854

 

5.854

       
                   
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

148.047

3.000

151.047

3.000

3.000

3.000

3.000

   

ZonMw: programmering

148.047

3.000

151.047

3.000

3.000

3.000

3.000

   

Overig

0

 

0

       
                   

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

233.654

 

233.654

       
                   
 

Opdrachten

456

 

456

       
   

Uitvoering Wtcg

0

 

0

       
   

Overig

456

 

456

       
                   
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

233.168

 

233.168

       
   

CAK

120.844

 

120.844

       
   

NZa

58.755

 

58.755

       
   

Zorginstituut Nederland

50.749

 

50.749

       
   

CSZ

2.820

 

2.820

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

30

 

30

       
   

EZ: ACM

0

 

0

       
   

Overig

30

 

30

       
                   

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

118.729

 

118.729

       
                   
 

Bekostiging

118.729

 

118.729

       
   

Zorg en welzijn

118.729

 

118.729

       
   

Overig

0

 

0

       
                   

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

0

 

0

       
                   
 

Subsidies

0

 

0

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Opdrachten

0

 

0

       
   

Overig

0

 

0

       
                   

Ontvangsten

68.860

 

68.860

       
   

Wanbetalers en onverzekerden

64.002

 

64.002

       
   

Overig

4.858

 

4.858

       

Artikel 6 Sport en bewegen

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

125.320

12.000

137.320

10.000

10.000

10.000

10.000

                   

Uitgaven

136.135

12.000

148.135

10.000

10.000

10.000

10.000

Waarvan juridisch verplicht (%)

96,5%

           
                   

1. Passend sport- en beweegaanbod

75.553

2.000

77.553

       
                   
 

Subsidies

17.191

 

17.191

       
   

Gehandicaptensport

1.781

 

1.781

       
   

Verantwoord sporten en bewegen

297

 

297

       
   

Sport en bewegen in de buurt

7.514

 

7.514

       
   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.599

 

7.599

       
                   
 

Bekostiging

2.500

 

2.500

       
   

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

 

0

       
   

Energiebesparing en duurzame energie

2.500

 

2.500

       
                   
 

Opdrachten

175

 

175

       
   

Sport en bewegen in de buurt

175

 

175

       
                   
 

Bijdragen aan medeoverheden

48.600

 

48.600

       
   

Sport en bewegen in de buurt

48.600

 

48.600

       
                   
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.087

2.000

9.087

       
   

Energiebesparing en verduurzaming

7.087

2.000

9.087

       
                   

2. Uitblinken in sport

51.877

10.000

61.877

10.000

10.000

10.000

10.000

                   
 

Subsidies

38.602

10.000

48.602

10.000

10.000

10.000

10.000

   

Topsportevenementen

7.478

 

7.478

       
   

Topsportprogramma's

29.577

10.000

39.577

10.000

10.000

10.000

10.000

   

Dopingbestrijding

1.547

 

1.547

       
                   
 

Inkomensoverdrachten

13.045

 

13.045

       
   

Stipendiumregeling

13.045

 

13.045

       
                   
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

 

230

       
   

Dopingbestrijding

230

 

230

       
                   

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.705

 

8.705

       
                   
 

Subsidies

8.334

 

8.334

       
   

Kennis als fundament

8.334

 

8.334

       
                   
 

Opdrachten

309

 

309

       
   

Kennis als fundament

309

 

309

       
                   
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

 

0

       
   

Overig

0

 

0

       
                   
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

62

 

62

       
   

Overig

62

 

62

       
                   

Ontvangsten

740

 

740

       
   

Overig

740

 

740

       

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

272.248

1.000

273.248

1.000

700

700

700

                   

Uitgaven

272.473

1.000

273.473

1.000

700

700

700

 

– Personele uitgaven

215.617

1.000

216.617

1.000

700

700

700

   

waarvan eigen personeel

206.486

1.000

207.486

1.000

700

700

700

   

waarvan externe inhuur

5.700

 

5.700

       
   

waarvan overige personele uitgaven

3.431

 

3.431

       
 

– Materiële uitgaven

56.856

 

56.856

       
   

waarvan ICT

6.965

 

6.965

       
   

waarvan bijdrage SSO's

28.578

 

28.578

       
   

waarvan overige materiële uitgaven

21.313

 

21.313

       
                   

Ontvangsten

11.679

 

11.679

       
   

Overig

11.679

 

11.679

       
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

272.473

1.000

273.473

1.000

700

700

700

                   

Personele uitgaven kerndepartement

128.897

1.000

129.897

1.000

700

700

700

   

waarvan eigen personeel

121.385

1.000

122.385

1.000

700

700

700

   

waarvan externe inhuur

4.826

 

4.826

       
   

waarvan overige personele uitgaven

2.686

 

2.686

       
                   

Materiële uitgaven kerndepartement

37.203

 

37.203

       
   

waarvan ICT

3.319

 

3.319

       
   

waarvan bijdrage SSO's

24.332

 

24.332

       
   

waarvan overige materiële uitgaven

9.552

 

9.552

       
                   

Personele uitgaven inspecties

68.204

 

68.204

       
   

waarvan eigen personeel

66.935

 

66.935

       
   

waarvan externe inhuur

524

 

524

       
   

waarvan overige personele uitgaven

745

 

745

       
                   

Materiële uitgaven inspecties

15.481

 

15.481

       
   

waarvan ICT

2.961

 

2.961

       
   

waarvan bijdrage SSO's

3.950

 

3.950

       
   

waarvan overige materiële uitgaven

8.570

 

8.570

       
                   

Personele uitgaven SCP en raden

18.516

 

18.516

       
   

waarvan eigen personeel

18.166

 

18.166

       
   

waarvan externe inhuur

350

 

350

       
   

waarvan overige personele uitgaven

0

 

0

       
                   

Materiële uitgaven SCP en raden

4.172

 

4.172

       
   

waarvan ICT

685

 

685

       
   

waarvan bijdrage SSO's

296

 

296

       
   

waarvan overige materiële uitgaven

3.191

 

3.191