Gepubliceerd: 19 februari 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34888-1.html
ID: 34888-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 19 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 19 februari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 februari van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (inclusief NvW)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.683.803

15.261.447

99.585

78.000

78.000

0

               
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

           

1

Volksgezondheid

655.043

669.585

8.403

7.000

7.000

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.003.091

3.935.770

3.441

45.300

45.300

0

4

Zorgbreed beleid

946.178

1.094.983

68.860

12.700

12.700

0

5

Jeugd

90.135

90.135

4.508

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

272.798

272.798

901

0

0

0

9

Algemeen1

33.140

33.140

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven1

272.248

272.473

11.679

1.000

1.000

0

11

Nominaal en onvoorzien1

– 16.181

– 16.222

0

0

0

0

               
 

Medische Zorg

           

2

Curatieve Zorg

3.054.882

3.523.559

1.053

0

0

0

6

Sport en bewegen

125.320

136.135

740

12.000

12.000

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.247.149

5.249.091

0

0

0

0

X Noot
1

Dit betreffen niet-beleidsartikelen