Gepubliceerd: 13 december 2018
Indiener(s): Jessica van Eijs (D66)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34864-8.html
ID: 34864-8
Wijzigingen: 34864-9

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN EIJS

Ontvangen 13 december 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel I, wordt artikel 19.9a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt voor «blootstelling» ingevoegd «directe of indirecte».

2. In het tweede lid wordt voor «blootstelling» ingevoegd «directe».

3. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Van indirecte blootstelling is in ieder geval sprake bij bedreiging van de kwaliteit van drinkwatervoorraden wanneer aangetroffen verontreiniging het grondwater kan bereiken.

Toelichting

Ook een indirecte verontreiniging, bijvoorbeeld via het grondwater, kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Door het toevoegen van de verwijzing naar directe of indirecte verontreiniging, beoogt de indiener helder te maken dat ook een indirecte verontreiniging aanleiding kan vormen voor bevoegd gezag om het instrument van de toevalsvondst in te zetten. Door te formuleren wanneer er sprake is van een indirecte blootstelling geeft dat bevoegd gezag een concreet aanknopingspunt om in te grijpen.

Van Eijs