Gepubliceerd: 3 oktober 2017
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: economie handel organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34800-2.html
ID: 34800-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat bij verordening van 16 november 2016 de anti-folterverordening is gewijzigd en deze wijziging noopt tot wijziging van de strafbaarstelling van overtreding van artikelen van die verordening in de Wet strategische diensten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 11 van de Wet strategische diensten komt te luiden:

Artikel 11

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen:

  • a. 3, eerste lid, en 4, eerste lid, van verordening 1236/2005 voor zover het betreft het verlenen van technische bijstand als bedoeld in artikel 2, onderdeel f van deze verordening;

  • b. 4 ter, 4 quater, 4 quinquies , 4 sexies, 7 bis en 7 sexies van verordening 1236/2005.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,