Kamerstuk 34775-VIII-128

Overdracht van de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 6 april 2018
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VIII-128.html
ID: 34775-VIII-128

Nr. 128 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2018

Mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deel ik u mede dat de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister bij koninklijk besluit van 9 maart 2018 zijn overgegaan van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de Minister van OCW (Stcrt. 2018, 15985).

Bij de Wet op de architectentitel waren drie ministers betrokken. Vanaf 2010 – toen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd opgeheven – was de Minister van BZK belast met de zorg voor de Wet op de architectentitel. Ook droeg de Minister de verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de titelbescherming van architecten en stedenbouwkundigen en voor het bureau architectenregister. Daarnaast draagt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de beleidsverantwoordelijkheid voor de titelbescherming van tuin- en landschapsarchitecten en de Minister van OCW die voor interieurarchitecten. De taken van de Minister van BZK zijn thans overgegaan naar de Minister van OCW. De Minister van LNV blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor tuin- en landschapsarchitectenbeleid.

De reden voor deze wijziging is gelegen in het feit dat de taken die op basis van de Wet op de architectentitel bij de Minister van BZK lagen, meer aansluiten bij het werkveld van het Ministerie van OCW dan bij dat van het Ministerie van BZK. Titelbescherming wordt gegeven aan degenen die over bepaalde beroepskwalificaties en opleidingsniveaus beschikken. Het Ministerie van OCW heeft brede kennis van het onderwijsveld en speelt een rol bij beoordeling van de kwaliteit van opleidingen en bij de certificering daarvan. Bovendien is het Ministerie van OCW primair verantwoordelijk voor architectuurbeleid, erfgoedbeleid en cultuurbeleid. De hiervoor genoemde verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de Wet op de architectentitel sluiten hier goed op aan.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops