Kamerstuk 34775-VI-93

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2017 op de begroting van het ministerie van VenJ

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 27 februari 2018
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-93.html
ID: 34775-VI-93

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 februari 2018

In deze brief wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige mutaties na Najaarsnota (Kamerstuk 34 845, nr. 1) op de begroting van het Ministerie van VenJ. Bij het opmaken van de verantwoording/slotwet over het jaar 2017 is gebleken dat op een drietal artikelen een verplichtingenoverschrijding heeft plaatsgevonden. De uitgaven zijn in 2017 – met uitzondering van de geheime uitgaven – binnen de kaders conform de stand tweede suppletoire begroting 2017 gerealiseerd.

Op de volgende artikelen heeft er per saldo een verplichtingenoverschrijding plaatsgevonden:

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Per saldo is de verplichtingenruimte 2017 met 23 miljoen overschreden. De belangrijkste redenen hiervan zijn:

  • Reeds op 27 december 2017 is door middel van een subsidiebrief aan Stichting Halt de subsidie voor het jaar 2018 kenbaar gemaakt. Deze brief had echter in 2018 verzonden moeten worden. Hierdoor is de verplichtingenruimte 2017 met 11,7 miljoen overschreden. Voor de geraamde kasuitgaven heeft dit geen effect: betalingen zijn geraamd voor 2018 en zullen ook in 2018 plaatsvinden.

  • In 2015 zijn diverse betaalvoorzieningen gekocht en zijn er onderhoudscontracten afgesloten. De betaalvoorzieningen zijn nodig voor de (afhandeling van) betalingen van openstaande vorderingen die rechtstreeks op rekening van het CJIB worden betaald. Het contract loopt tot en met 2023. Jaarlijks wordt nader bepaald welke voorzieningen wordt afgenomen en hoe met de onderhoudscontracten om te gaan. Tot op heden is dit contract jaarlijks ten laste van geraamde verplichtingenruimte gebracht. Omdat hier de facto sprake is van een langjarig contract moeten de verplichtingen hiervan niet jaarlijks genomen worden, maar op het moment van het sluiten van het contract. Omdat dit in voorgaande jaren niet gedaan is, moet dat nu gedaan worden voor de nog resterende periode van 2018 t/m 2023. Dat leidt in 2017 tot een extra belasting van de verplichtingenruimte 2017 met 7,6 miljoen. Voor de geraamde meerjarige kasuitgaven heeft deze verplichtingenmutatie geen effect.

  • Bij de Raad van de Kinderbescherming heeft per saldo een verplichtingen overschrijding plaatsgevonden van 4,9 miljoen. Deze overschrijding is veroorzaakt door extra ICT-verplichtingen (7,2 miljoen) aangegaan in 2017. Deze overschrijding heeft geen effect op de toekomstige kasuitgaven omdat deze al zijn opgenomen in de meerjarige cijfers.

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationale Veiligheid

Per saldo is de verplichtingenruimte 2017 met bijna 0,9 miljoen overschreden. Dit vloeit voort uit enkele kleinere verplichtingen met een meerjarig effect. De ruimte 2017 wordt hierdoor extra belast terwijl er verplichtingenruimte vrijvalt in de komende jaren. Voor de geraamde meerjarige kasuitgaven heeft dit geen effect omdat deze al zijn opgenomen in de meerjarige cijfers.

Artikel 93 Geheim

Voor het artikel «Geheim» geldt dat de verplichtingen de kas volgen. Er is in 2017 op een geraamd bedrag van 3,1 miljoen, 0,25 miljoen meer uitgegeven. Hierdoor zijn ook de verplichtingen in 2017 0,25 miljoen hoger uitgekomen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker