Gepubliceerd: 14 december 2017
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-83.html
ID: 34775-VI-83

Nr. 83 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

12.208.287

12.218.217

1.596.196

         
 

Justitie en Veiligheid

     

31

Politie

5.689.356

5.698.729

500

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

729.834

729.834

1.122.957

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

285.267

285.267

0

37

Migratie

1.181.800

1.181.800

156.600

91

Apparaat Kerndepartement

431.565

432.122

26.581

92

Nominaal en onvoorzien

22.254

22.254

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

         
 

Rechtsbescherming

     

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.458.644

1.458.644

206.078

34

Straffen en Beschermen

2.406.500

2.406.500

83.480

Toelichting

Algemeen

Aanpassing departementale begrotingsstaat

In deze aanvullende nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van contraterrorisme, de werving en opleiding van politievrijwilligers, het terugdringen van recidive en de digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen.

De mutaties leiden niet tot een negatieve bijstelling op reeds aangegane verplichtingen.

Artikelsgewijze toelichting

Toelichting op de uitgaven- en verplichtingenmutaties

Artikel 31 Politie

Werven en opleiding brandweer- en politievrijwilligers

Maatregel L110 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 0,5 miljoen euro.

Gezamenlijk met de politie, politievakorganisaties en de Landelijke Organisatie Politievrijwilligers wordt gewerkt aan een landelijk beleid voor vrijwilligers met betrekking tot hun rechtspositie, werkzaamheden, werving en opleiding. Dit vertaalt zich naar een meerjarenprogramma met betrekking tot het opleiden en behouden van huidige vrijwilligers in 2018 en 2019. In de jaren 2020 en 2021 worden jaarlijks 200 politievrijwilligers geworven en opgeleid. Om de inzetbaarheid te vergroten worden relevante doorstroomopleidingen voor executieve politievrijwilligers gefaciliteerd.

Het bestedingsplan voor de overige 0,5 miljoen euro van deze maatregel uit het regeerakkoord voor de brandweervrijwilligers volgt in een later stadium.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

Maatregel B6 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 15 miljoen euro.

In de strafrechtketen is een gestroomlijnde logistiek en een accurate informatieuitwisseling noodzakelijk. De digitalisering van de werkprocessen en processtukken in de strafrechtketen levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de logistiek en de informatie-uitwisseling. Daarnaast is het een randvoorwaarde voor het verhogen van de kwaliteit en de transparantie en voor het terugdringen van doorlooptijden, dubbel werk en administratieve lasten. In 2018 zal de strafrechtketen verder worden gedigitaliseerd. Naast de verdere digitalisering van eenvoudige strafzaken zal in 2018 onder meer worden gewerkt aan de digitalisering van meervoudige (ingewikkelde en zwaardere) strafzaken.

In totaal is voor de digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen een bedrag van 295 miljoen euro opgenomen in het regeerakkoord. Het bestedingsplan voor de overige middelen volgt in een later stadium.

Artikel 34 Straffen en beschermen

Terugdringen recidive

Maatregel B13 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 9 miljoen euro.

Het kabinet versterkt de aanpak van recidive met preventieve en repressieve middelen. Met het extra geld worden gerichte (meerjarige) experimenten uitgevoerd die tot doel hebben de recidive verder omlaag te brengen, zonder afbreuk te doen aan vergelding en genoegdoening. Daarnaast wordt gekeken hoe de sanctie-uitvoering flexibeler ingericht kan worden.

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Contraterrorisme

Maatregel B9 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 6,6 miljoen euro.

De extra middelen worden ingezet voor de intensivering van een aantal speerpunten, die deel uitmaken van de Integrale aanpak terrorisme. Deze gelden wil het kabinet vooral gebruiken om, naast de continuering van reeds bestaande maatregelen, het voorveld én de achterkant van de aanpak verder te versterken langs een vijftal lijnen:

  • Vroegtijdige onderkenning van dreiging door intensivering van inlichtingenonderzoek naar radicalisering en salafisme in het kader van CT;

  • Borging aanpak van financiering van extremisme en terrorisme;

  • Versterking van digitale weerbaarheid en aanpak extremisme online;

  • Investeren in deradicalisering, re-integratie en strafrechtelijke aanpak;

  • Versterking internationale inzet.

De middelen worden na overheveling op de begroting van JenV bij Voorjaarsnota 2018 doorverdeeld naar de begrotingen van de partners binnen JenV en de betrokken departementen (voor BZK (AIVD)) 3 miljoen euro structureel vanaf 2018, voor Defensie (KMar) 0,25 miljoen euro structureel vanaf 2018 en voor BZ 1,5 miljoen euro structureel vanaf 2019).

Artikel 91 Apparaat Kerndepartement

Terugdringen recidive

Maatregel B13 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 1 miljoen euro.

De uitgaven voor de medewerkers van het projectteam met betrekking tot het programma terugdringen recidive worden verantwoord op artikel 91. Voor de beleidsgelden van dit programma wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 34.

Contraterrorisme

Maatregel B13 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 1,4 miljoen euro.

De uitgaven voor de huisvesting en bemensing van het Financieel Expertise Centrum (FEC) worden verantwoord op artikel 91. Doel van het samenwerkingsverband binnen het FEC is te voorkomen dat de financiële sector wordt misbruikt ten behoeve van (de voorbereiding van) terroristisch handelen. Daarnaast wordt op artikel 91 budget gereserveerd voor een snelle en flexibele inzet, om in te kunnen spelen op de actualiteit en de steeds veranderende en/of nieuwe dreigingen. Voor de beleidsgelden van dit programma wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 36.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per gewijzigd artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór deze nota van wijziging, de mutaties, en de standen ontwerpbegroting 2018 ná de nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.688.856

5.800.417

5.744.863

5.636.637

5.548.218

 

L 110 Werven en opleiden politievrijwilligers

500

500

500

500

0

 

Stand na de nota van wijziging

5.689.356

5.800.917

5.745.363

5.637.137

5.548.218

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         

Stand vóór nota van wijziging

714.834

691.089

684.895

679.270

679.488

 

B6 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

15.000

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

729.834

691.089

684.895

679.270

679.488

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.397.500

2.520.438

2.529.838

2.489.931

2.470.040

 

B13 terugdringen recidive

9.000

14.000

19.000

19.000

19.000

 

Stand na de nota van wijziging

2.406.500

2.534.438

2.548.838

2.508.931

2.489.040

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

 

B9 contraterrorisme

6.600

10.600

10.600

10.600

10.600

 

Stand na de nota van wijziging

285.267

293.345

298.555

298.555

298.555

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

429.165

416.111

419.480

412.367

413.812

 

B13 terugdringen recidive

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

B9 contraterrorisme

1.400

2.400

2.400

2.400

2.400

 

Stand na de nota van wijziging

431.565

419.511

422.880

415.767

417.212

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

12.174.787

12.127.360

12.005.580

11.830.816

11.442.666

 

L 110 Werven en opleiden politievrijwilligers

500

500

500

500

0

 

B6 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

15.000

0

0

0

0

 

B13 terugdringen recidive

10.000

15.000

20.000

20.000

20.000

 

B9 contraterrorisme

8.000

13.000

13.000

13.000

13.000

 

Stand na de nota van wijziging

12.208.287

12.155.860

12.039.080

11.864.316

11.475.666

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.698.229

5.809.070

5.745.710

5.636.637

5.548.218

 

L 110 Werven en opleiden politievrijwilligers

500

500

500

500

0

 

Stand na de nota van wijziging

5.698.729

5.809.570

5.746.210

5.637.137

5.548.218

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         
 

Stand vóór nota van wijziging

714.834

691.089

684.895

679.270

679.488

 

B6 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

15.000

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

729.834

691.089

684.895

679.270

679.488

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.397.500

2.520.438

2.529.838

2.489.931

2.470.040

 

B13 terugdringen recidive

9.000

14.000

19.000

19.000

19.000

 

Stand na de nota van wijziging

2.406.500

2.534.438

2.548.838

2.508.931

2.489.040

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

 

B9 contraterrorisme

6.600

10.600

10.600

10.600

10.600

 

Stand na de nota van wijziging

285.267

293.345

298.555

298.555

298.555

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

429.722

416.111

419.480

412.367

413.812

 

B13 terugdringen recidive

1000

1000

1000

1000

1000

 

B9 contraterrorisme

1400

2400

2400

2400

2400

 

Stand na de nota van wijziging

432.122

419.511

422.880

415.767

417.212

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

12.184.717

12.136.013

12.006.427

11.830.816

11.442.666

 

L 110 Werven en opleiden politievrijwilligers

500

500

500

500

0

 

B6 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

15.000

0

0

0

0

 

B13 terugdringen recidive

10.000

15.000

20.000

20.000

20.000

 

B9 contraterrorisme

8.000

13.000

13.000

13.000

13.000

 

Stand na de nota van wijziging

12.218.217

12.164.513

12.039.927

11.864.316

11.475.666

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker