Kamerstuk 34775-VI-82

Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s Getuigen’

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 12 december 2017
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-82.html
ID: 34775-VI-82

Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2017

Met deze brief reageer ik op het verzoek van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 24 juli 2017 om een reactie op de berichtgeving in dagblad Trouw over de afhandeling van seksueel misbruik binnen de Jehova’s Getuigen.

Seksueel geweld is onacceptabel en heeft een grote impact op het slachtoffer. Het kabinet vindt het van groot belang dat slachtoffers van seksueel geweld toegang krijgen tot de juiste zorg en ondersteuning. Met name als grensoverschrijdend seksueel gedrag plaatsvindt binnen een afhankelijkheidsrelatie, zie ik een belangrijke opdracht voor de omgeving om het slachtoffer naar de juiste hulp te begeleiden. Het slachtoffer verdient steun van zijn omgeving bij het melden van het voorval bij de politie en bij het zoeken naar hulp en ondersteuning, zodat het geweld duurzaam stopt.

Medewerkers van mijn ministerie zijn op 2 november jl. in gesprek getreden met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Jehova’s Getuigen. In het gesprek is door het ministerie gewezen op de belangrijke rol van de omgeving om slachtoffers van seksueel misbruik te ondersteunen. Het is in het belang van de slachtoffers dat zij gestimuleerd worden om hulp te zoeken bij specifieke instellingen zoals Veilig Thuis en de Centra Seksueel Geweld en dat zij aangifte kunnen doen bij de politie.

Daarbij is gewezen op de aanvullende waarborgen die een klimaat kunnen bevorderen waarin slachtoffers hulp zoeken. Zo zijn de maatregelen genoemd die de RK Kerk heeft genomen naar aanleiding van signalen van seksueel misbruik, waaronder het onafhankelijk onderzoek dat door de Commissie Deetman is uitgevoerd. Met dit onafhankelijk onderzoek heeft de Commissie Deetman een belangrijke bijdrage geleverd aan herstel van het aangedane leed van slachtoffers. De Jehova’s Getuigen zijn opgeroepen om de door de RK Kerk genomen (preventie)maatregelen te bestuderen en waar mogelijk over te nemen. Daarnaast heb ik de Jehova’s Getuigen gewezen op de verschillende instanties die van overheidswege zijn opgericht ten behoeve van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. Daarbij is aan de bestuursleden informatie overhandigd over de werkwijze van Veilig Thuis.

De bestuursleden van de Jehova’s Getuigen hebben tijdens dit gesprek in een eerste reactie aangegeven dat er binnen de gemeenschap van de Jehova’s Getuigen maatregelen worden genomen om misbruik te voorkomen en aan te pakken. Voorts lieten zij weten dat slachtoffers worden gestimuleerd om aangifte te doen bij de politie. In het gesprek is overeengekomen dat het bestuur van de Jehova’s Getuigen, mede naar aanleiding van de door het ministerie genoemde voorbeelden, nader in kaart zal brengen welke maatregelen er worden genomen om seksueel misbruik binnen hun gemeenschap zoveel mogelijk te voorkomen. Voorts zullen zij aangeven op welke wijze slachtoffers van seksueel geweld binnen de gemeenschap worden opgevangen en hoe de doorverwijzing naar hulpverlening en de politie verloopt. Met het bestuur is afgesproken dat begin 2018 hierover een vervolggesprek zal plaatsvinden.

In dat gesprek zal ik ook de berichtgeving in dagblad Trouw van 28 november 2017 betrekken waarin de recent opgerichte stichting Reclaimed Voices aangeeft meerdere meldingen over seksueel misbruik binnen de Jehova’s Getuigen te hebben ontvangen. Ik begrijp uit de berichtgeving dat het bestuur van de Jehova’s Getuigen inmiddels heeft aangegeven het gesprek met de Stichting aan te willen gaan. De stichting zal ook worden uitgenodigd voor een gesprek met de ambtenaren van het ministerie.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker