Kamerstuk 34775-VI-72

Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018


Nr. 72 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de achterliggende jaren de prioriteit heeft gelegen bij de invoering van de nationale politie en dat mede daardoor niet in alle gemeenten daadwerkelijk het aantal wijkagenten is waar de wet recht op geeft;

constaterende dat de Politiewet 2012 in de artikelen 1 en 38a over de wijkagent uitdrukkelijk stelt dat hij «ten behoeve van een gemeente beschikbaar is voor de uitvoering van de politietaak» en dat er «ten minste één wijkagent werkzaam per 5.000 inwoners» is;

van mening dat er dus een wettelijke plicht is om ten minste ook voor elke 5.000 inwoners één wijkagent werkzaam te hebben en dat gemeenten hier recht op hebben;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat gemeenten in de praktijk ook werkelijk in ieder geval de beschikking hebben over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten en de Kamer voor 1 april 2018 te berichten op welke wijze de wettelijke norm wordt gehandhaafd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Helder

Kuiken

Krol

Hiddema

Azarkan