Kamerstuk 34775-VI-23

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over Sektesignaal

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Lilian Helder (PVV), Attje Kuiken (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-23.html
ID: 34775-VI-23
Wijzigingen: 34775-VI-48

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Ontvangen 28 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 98 (x € 1.000).

II

In artikel 91 Apparaat kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 98 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om 98.000 euro beschikbaar te stellen aan Sektesignaal. In de begroting van Veiligheid & Justitie wordt de subsidie afgebouwd, waardoor de subsidie in 2018 afgebouwd wordt met 98.000 euro en Sektesignaal na 2017 geen subsidie meer ontvangt.

Bij de begrotingsbehandeling van 2017 is reeds ook een amendement (Kamerstuk 34 550 VI, nr. 19) ingediend door het lid Kooiman (SP) dat als strekking had de subsidie voor Sektesignaal in stand te houden. Dit amendement is destijds bijna unaniem aangenomen door de Kamer.

Indieners willen met onderhavig amendement de subsidie wederom handhaven, zodat Sektesignaal de belangrijke werkzaamheden voor slachtoffers van misstanden binnen sektes kan blijven voortzetten. Dit is om verschillende redenen van belang.

Sinds de oprichting in december 2012 is er bij Sektesignaal veel kennis en ervaring opgedaan met misstanden bij sektes, een netwerk opgebouwd van partners waarnaar slachtoffers en bezorgde familieleden kunnen worden doorverwezen en zijn er dossiers vastgelegd waarin (strafbare) misstanden zijn gemeld. Politie, OM, Belastingdienst, Veilig Thuis, psychiaters, psychologen, advocaten, Inspectie SZW, meldpunt IGZ en hulpverleners op het gebied van manipulatie onderkennen unaniem de schrijnende problematiek van misstanden binnen gesloten groepen, zoals arbeidsuitbuiting, financiële uitbuiting en seksueel misbruik. In de meeste gevallen is er sprake van groepsdwang en manipulatietechnieken. Deze partijen zien een duidelijke rol voor Sektesignaal om betreffende partijen in verbinding te brengen en op zaaksniveau te bespreken welke aanpak de meeste kans biedt op het stoppen van de misstanden.

Een dossieranalyse uit 2016 van alle gedocumenteerde meldingen sinds december 2012 heeft uitgewezen dat de sekteproblematiek nog steeds actueel is. Er worden immers nog steeds een hoog aantal meldingen gedaan over feiten die zich recent hebben voorgedaan. Van de geselecteerde 199 zaken werd in 78 gevallen een strafbaar feit gemeld. In 170 gevallen was sprake van een andere misstand, die veelal net zoveel schade opleverden voor vooral de geestelijke gezondheid van het slachtoffer als bij de strafbare gevallen.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 91 gereserveerde middelen voor inhuur van externen. Door in 2018 niet meer externen in te huren dan in 2017 het geval was, vallen er middelen vrij. In de volgende vier jaren zal deze subsidie met hetzelfde bedrag voortgezet moeten worden.

Van Nispen Helder Buitenweg Kuiken