Gepubliceerd: 24 november 2017
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-20.html
ID: 34775-VI-20

Nr. 20 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 24 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

12.174.787

12.184.717

1.596.196

         
 

Justitie en Veiligheid

     

31

Politie

5.688.856

5.698.229

500

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

714.834

714.834

1.122.957

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

278.667

278.667

0

37

Migratie

1.181.800

1.181.800

156.600

91

Apparaat Kerndepartement

429.165

429.722

26.581

92

Nominaal en onvoorzien

22.254

22.254

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

         
 

Rechtsbescherming

     

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.458.644

1.458.644

206.078

34

Straffen en Beschermen

2.397.500

2.397.500

83.480

Toelichting

Algemeen

Aanpassing departementale begrotingsstaat

In deze aanvullende nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan een aantal maatregelen uit het regeerakkoord en worden tevens de budgettaire consequenties verwerkt van het intrekken van het wetsvoorstel voor een eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg (TK 2017–2018 34 700, nr. 50).

De mutaties leiden niet tot een negatieve bijstelling op reeds aangegane verplichtingen.

Artikelsgewijze toelichting

Toelichting op de uitgaven- en verplichtingenmutaties

Artikel 31 Politie

Maatregel B5 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 100 miljoen euro. Voor de politie komt dit bedrag onder meer beschikbaar als eerste stap in de uitbreiding van de capaciteit, zoals beoogd in het Regeerakkoord.

Met deze middelen wordt geïnvesteerd in het werven en opleiden van nieuwe medewerkers. Dit leidt tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking: enerzijds wordt de capaciteit op termijn met 480 fte vergroot, anderzijds wordt het opleidingsniveau verhoogd. Nieuwe medewerkers worden zowel ingezet in de wijk als bij de recherche. Om de werving te faciliteren wordt de basis opleidingscapaciteit van de Politieacademie uitgebreid. Ook wordt extra aandacht besteed aan de zorg voor personeel, met als doel om te voorkomen dat politieagenten met gezondheidsproblemen te kampen krijgen. In totaal is voor dit alles 69 miljoen euro beschikbaar.

De verbreding en verdieping van de aanpak van cybercrime leidt tot meer en betere onderzoeken; de kwantiteit en kwaliteit van de digitale expertise van de politie wordt hiertoe vergroot. Met state of the art middelen worden de eenheden gefaciliteerd, zodat zij (ook decentraal) cyberonderzoeken kunnen uitvoeren. Verder wordt geïnvesteerd in het versterken van de uitrusting (bv. body cams) ten behoeve van versterking van de politieoperatie op straat en in de politie-eigen cybersecurity. Het Team Internationale Misdrijven wordt (sterker) geëquipeerd door inzet van flexibele capaciteit en specifieke kennis om internationale misdrijven op te lossen. Voor dit alles is 31 miljoen euro begroot.

Voor de uitwerking van de andere doelstellingen in het regeerakkoord, zoals de (vormgeving van de) flexibiliseringsagenda wordt gezamenlijk met het Ministerie van JenV, Regioburgemeesters, Openbaar Ministerie en politie bezien hoe dit plaats kan vinden. Het streven is dat deze uitwerking bij voorjaarsnota 2018 op hoofdlijnen gereed is. Het streven is dat deze uitwerking bij voorjaarsnota 2018 op hoofdlijnen gereed is voor de besluitvorming over de volgende tranche.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Intrekken wetsvoorstel eigen bijdrageregeling

De uitvoering van het (ingetrokken) wetsvoorstel zou plaatsvinden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het restant van de uitvoeringsmiddelen die hiervoor zijn begroot op artikel 32 (de strafvordering) valt vrij (2,8 miljoen euro) en wordt, voor zover niet verrekend met de gederfde ontvangsten, overgeboekt (2,0 miljoen euro) naar artikel 92 «nominaal en onvoorzien» (zie ook toelichting ontvangstenmutaties).

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Voorkomen vechtscheidingen

Maatregel B15 uit het regeerakkoord leidt op artikel 34 tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 1,7 miljoen euro. Echtscheidingen die problematisch verlopen kunnen veel schade aanrichten bij ex-echtelieden en eventuele kinderen. Landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van «vechtscheidingen» zal gericht zijn op het wegnemen van knelpunten die deze schade veroorzaken. Het belang van het kind dient te allen tijde voorop te staan, wat maakt dat het contact van het kind met de ouders en grootouders wordt bevorderd. Voor de uitvoering van deze maatregel wordt 0,3 miljoen euro verantwoord op het apparaatsartikel 91.

Vrijwilligerswerk gedetineerden

Maatregel B16 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 1 miljoen euro. DJI geeft uitvoering aan een bestaande subsidieregeling waaruit vrijwilligerswerk wordt bekostigd. In samenspraak met de vrijwilligersorganisaties wordt het subsidiekader aangepast teneinde een effectievere besteding van de middelen mogelijk te maken.

Daarnaast zal er in 2018 een pilot worden uitgevoerd bij de reclassering voor vrijwilligers. Vanaf 2019 zal worden bezien hoe de middelen, mede in het licht van het nieuwe subsidiekader, tussen DJI en/of reclassering worden verdeeld.

Regionaal uitstapprogramma Prostituees

Maatregel B17 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 2 miljoen euro. Door structureel geld beschikbaar te stellen voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s worden mensen die de prostitutie willen verlaten geholpen. Dit in het kader van het kabinetsbeleid om mensen in de prostitutie te beschermen tegen misstanden zoals uitbuiting en mensenhandel. De strijd tegen mensenhandel wordt daarom versterkt en wordt er geïnvesteerd in internationaal opsporingsonderzoek. In bronlanden van mensenhandel wordt een vaste politieliaison gestationeerd.

Intrekken wetsvoorstel eigen bijdragen

De uitvoering van het (ingetrokken) wetsvoorstel zou plaatsvinden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het restant van de uitvoeringsmiddelen die hiervoor zijn begroot op artikel 34 (slachtofferzorg) valt vrij (0,1 miljoen euro) en wordt overgeboekt naar artikel 92 «nominaal en onvoorzien» (zie ook toelichting ontvangstenmutaties).

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Voorkomen vechtscheidingen

Maatregel B15 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2018 met 0,3 miljoen euro. Het betreft hier de uitvoeringskosten van de maatregel die bij artikel 34 is opgenomen.

Artikel 92 Nominaal en onvoorzien

Intrekken wetsvoorstel eigen bijdragen

De uitvoering van het (ingetrokken) wetsvoorstel zou plaatsvinden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het restant van de uitvoeringsmiddelen, voor zover niet verrekend met de gederfde ontvangsten, valt vrij (2,1 miljoen euro) en wordt op artikel 92 «nominaal en onvoorzien» verantwoord (zie ook toelichting ontvangstenmutaties).

Toelichting op de ontvangstenmutaties

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand en Artikel 34 Straffen en Beschermen

Intrekken wetsvoorstel eigen bijdragen (artikel 32 en 34)

Het wetsvoorstel voor een eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg is ingetrokken (TK 2017–2018 34 700, nr. 50). De ontvangsten die hiervoor op de begroting van JenV waren geraamd komen nu te vervallen. Met de derving is rekening gehouden bij de begrotingsvoorbereiding 2017, door reservering van de betreffende middelen op de aanvullende post. De middelen worden nu aan de begroting van JenV worden toegevoegd, waarbij de mutatie op de ontvangstenbegroting per saldo budgetneutraal is.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per gewijzigd artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór deze nota van wijziging, de mutaties, en de standen ontwerpbegroting 2018 ná de nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.588.856

5.700.417

5.644.863

5.536.637

5.448.218

 

B5 Politie

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

 

Stand na de nota van wijziging

5.688.856

5.800.417

5.744.863

5.636.637

5.548.218

             

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.461.453

1.430.309

1.419.189

1.415.696

1.412.245

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

-2.809

-2.809

-2.809

-2.809

-2.809

 

Stand na de nota van wijziging

1.458.644

1.427.500

1.416.380

1.412.887

1.409.436

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         
 

Stand vóór nota van wijziging

712.834

688.089

681.895

676.270

676.488

 

B17 Regionaal uitstapprogramma Prostituees

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Stand na de nota van wijziging

714.834

691.089

684.895

679.270

679.488

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.394.928

2.516.742

2.528.842

2.488.935

2.469.044

 

B15 Voorkomen vechtscheidingen

1.700

2.700

     
 

B16 Vrijwilligerswerk gedetineerden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

– 128

– 4

– 4

– 4

– 4

 

Stand na de nota van wijziging

2.397.500

2.520.438

2.529.838

2.489.931

2.470.040

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

 

Stand na de nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

             

37

Migratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.181.800

965.397

898.481

888.869

875.521

 

Stand na de nota van wijziging

1.181.800

965.397

898.481

888.869

875.521

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

428.865

415.811

419.480

412.367

413.812

 

B15 Voorkomen vechtscheidingen

300

300

     
 

Stand na de nota van wijziging

429.165

416.111

419.480

412.367

413.812

             

92

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

2.117

113

113

113

113

 

Stand na de nota van wijziging

22.254

20.596

20.621

19.833

– 244.871

             

93

Geheim

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

 

Stand na de nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

12.070.607

12.023.060

11.904.280

11.729.516

11.341.366

 

B5 Politie

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

 

B15 Voorkomen vechtscheidingen

2.000

3.000

0

0

0

 

B16 Vrijwilligerswerk gedetineerden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

B17 Regionaal uitstapprogramma Prostituees

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

– 820

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

 

Stand na de nota van wijziging

12.174.787

12.127.360

12.005.580

11.830.816

11.442.666

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

 

B5 Politie

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

 

Stand na de nota van wijziging

5.698.229

5.809.070

5.745.710

5.636.637

5.548.218

             

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.461.453

1.430.309

1.419.189

1.415.696

1.412.245

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

– 2.809

– 2.809

– 2.809

– 2.809

– 2.809

 

Stand na de nota van wijziging

1.458.644

1.427.500

1.416.380

1.412.887

1.409.436

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         
 

Stand vóór nota van wijziging

712.834

688.089

681.895

676.270

676.488

 

B17 Regionaal uitstapprogramma Prostituees

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Stand na de nota van wijziging

714.834

691.089

684.895

679.270

679.488

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.394.928

2.516.742

2.528.842

2.488.935

2.469.044

 

B15 Voorkomen vechtscheidingen

1.700

2.700

0

0

0

 

B16 Vrijwilligerswerk gedetineerden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

– 128

– 4

– 4

– 4

– 4

 

Stand na de nota van wijziging

2.397.500

2.520.438

2.529.838

2.489.931

2.470.040

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

 

Stand na de nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

             

37

Migratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.181.800

965.397

898.481

888.869

875.521

 

Stand na de nota van wijziging

1.181.800

965.397

898.481

888.869

875.521

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

 

B15 Voorkomen vechtscheidingen

300

300

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

429.722

416.111

419.480

412.367

413.812

             

92

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

2.117

113

113

113

113

 

Stand na de nota van wijziging

22.254

20.596

20.621

19.833

– 244.871

             

93

Geheim

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

 

Stand na de nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

12.080.537

12.031.713

11.905.127

11.729.516

11.341.366

 

B5 Politie

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

 

B15 Voorkomen vechtscheidingen

2.000

3.000

0

0

0

 

B16 Vrijwilligerswerk gedetineerden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

B17 Regionaal uitstapprogramma Prostituees

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage: CAK

– 820

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

 

Stand na de nota van wijziging

12.184.717

12.136.013

12.006.427

11.830.816

11.442.666

Meerjarige doorwerking ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

500

500

500

500

500

 

Stand na de nota van wijziging

500

500

500

500

500

             

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

         
 

Stand vóór nota van wijziging

229.498

277.446

289.219

290.119

290.119

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage

– 23.420

– 37.500

– 39.100

– 40.000

– 40.000

 

Stand na de nota van wijziging

206.078

239.946

250.119

250.119

250.119

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.122.957

1.205.408

1.236.959

1.194.510

1.155.510

 

Stand na de nota van wijziging

1.122.957

1.205.408

1.236.959

1.194.510

1.155.510

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

87.480

101.240

101.480

101.480

101.480

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage

– 4.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

 

Stand na de nota van wijziging

83.480

96.240

96.480

96.480

96.480

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

37

Migratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

156.600

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

156.600

0

0

0

0

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

 

Stand na de nota van wijziging

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

             

92

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

93

Geheim

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.623.616

1.602.018

1.644.583

1.602.315

1.563.315

 

intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage

– 27.420

– 42.500

– 44.100

– 45.000

– 45.000

 

Stand na de nota van wijziging

1.596.196

1.559.518

1.600.483

1.557.315

1.518.315

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker